ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทาง : 17000000-3439

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

95.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95.00

นายปภาวิท ตะกะศิา 062-662-9661

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น การจัดสร้างและปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งต้องเผชิญสภาพอากาศต่างๆ จึงทำให้มีสภาพชำรุดทรุดโทรมตามระยะเวลา เพื่อให้ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงต้องมีการดูแลบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง

17040000/17040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวกและเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครสามารถใช้งานได้ปกติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๑ ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-05-07)

95.00

7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-17)

90.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-09)

60.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำหนังสือเสนอคณะกรรมตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-03)

40.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำหนังสือเสนอคณะกรรมตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-11-29)

1.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-31)

1.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 1
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3439

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3439

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0852

ตัวชี้วัด : 3.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 2.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
38.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **