ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานบำรุงรักษาและทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางกลุ่ม C จำนวน 294 หลัง : 17000000-3441

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

85

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85

นายปภาวิท ตะกะศิา 062-662-9661

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น การจัดสร้างและปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งต้องเผชิญสภาพอากาศต่างๆ จึงทำให้มีสภาพชำรุดทรุดโทรมตามระยะเวลา อีกทั้งยังมีประชาชนที่เข้ามาทำความสกปรกและเสียหายให้แก่ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ดังนั้น เพื่อให้ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงต้องมีการดูแลบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง

17040000/17040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวกและเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง

เป้าหมายของโครงการ

ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางกลุ่ม C จำนวน 294 หลัง สามารถใช้งานได้ปกติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%
๒.๓.๑.๑ ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-10-30)

85.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดที่ 9

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-09-09)

75.00

9/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดที่ 7

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-04)

70.00

4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาบำรุงรักษางวดที่ 6

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-01)

65.00

1/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดที่5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-06-25)

62.00

2020-6-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-04)

60.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไมมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-07)

55.00

7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาบำรุงรักษางวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-17)

50.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การบำรุงรักษางวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-09)

45.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนการบำรุงรักษางวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-03)

40.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบำรุงรักษางวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-11-29)

1.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-31)

1.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3441

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3441

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0852

ตัวชี้วัด : 3.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 2.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 68

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
38.00

100 / 100
3
50.30

0 / 0
4
68.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **