ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมสำรวจความพึงพอใจ ของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลมและส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท : 17000000-3444

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

คุณวีรวัฒน์ ช่อไสว(023541227,3130)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลมและส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท

17040900/17040900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลมและส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท - เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลมและส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ เพื่อพัฒนาการบริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%
๒.๓.๑.๑ ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-01)

10.00

1/9/2563 : อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-04)

10.00

4/8/2563 : อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-23)

10.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-10)

10.00

10/6/2563 : อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-07)

10.00

7/5/2563 : อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-15)

10.00

15/4/2563 : อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-06)

10.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :มหาดไทยมีหนังสือ วันที่ 16 ก.ย. 62 เสนอ เลขา ครม. นำสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ครม. ให้ความเห็นชอบ

** อุปสรรคของโครงการ :มหาดไทยมีหนังสือ วันที่ 16 ก.ย. 62 เสนอ เลขา ครม. นำสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ครม. ให้ความเห็นชอบ

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-28)

10.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :มหาดไทยมีหนังสือ วันที่ 16 ก.ย. 62 เสนอ เลขา ครม. นำสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ครม. ให้ความเห็นชอบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-11-29)

1.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-31)

1.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:หาตัวผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3444

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3444

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0852

ตัวชี้วัด : 3.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 2.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 68

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
38.00

100 / 100
3
50.30

0 / 0
4
68.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **