ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดทำหนังสือสถิติจราจรรายปีของ สจส. : 17000000-3451

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นางสาวฮานีฟา วันเอเลาะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่ง มีความประสงค์จ้างเหมาจัดทำหนังสือสถิติจราจรรายปี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อใช้ฐานข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง ในการวางแผน ประกอบการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาจราจร ตลอดจนเป็นข้อมูลเผยแพร่แก่หน่วยงานราชการและประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษา

17120000/17120000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผน ประกอบการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาจราจร

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดทำหนังสือสถิติจราจรรายปี ของสำนักการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๑ (ฉบับภาษาไทย) ขนาดประมาณ เอ๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ เล่ม ๒. ผู้รับจ้างต้องจัดทำหนังสือสถิติจราจรรายปี ของสำนักการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๑ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ขนาดประมาณ เอ๕ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เล่ม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๑ ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-13)

35.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำต้นฉบับหนังสือสถิติจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-27)

30.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการทำรายงานขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-04)

20.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำต้นฉบับหนังสือสถิติจราจรประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-13)

15.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุป รวบรวมข้อมูล ประสานขออนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดทำต้นฉบับหนังสือสถิติจราจรประจำปี 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-20)

10.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำต้นฉบับหนังสือสถิติจราจร และจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-12-11)

8.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวม ออกแบบ ร่างต้นฉบับหนังสือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-29)

5.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลในการจัดทำต้นฉบับหนังสือสถิติจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำต้นฉบับหนังสือ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำต้นฉบับหนังสือ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำข้อกำหนดของงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำข้อกำหนดของงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:หาตัวผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:หาตัวผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ตรวจรับการจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ตรวจรับการจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3451

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3451

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0852

ตัวชี้วัด : 3.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 2.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
38.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **