ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนกรุงเทพมหานคร : 17000000-3460

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นายกรณ์ เปี่ยมน้อย 3119

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่ง ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะการลดความสุญเสียจากอุบัติเหตุจราจร จึงจัดทำโครงการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร โดยเป็นความร่วมมือของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร และการสนับสนุนเชิงวิขาการจากองค์กรระหว่างประเทศ ที่ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ถึงสภาพและปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และยังสามารถใช้ในการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุจราจรและการเสริมสร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยของประชาชนในกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

17120000/17120000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) 2. เพื่อรวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน และจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการแก้ไขจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของสำนักการจราจรและขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-08)

40.00

8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานแจ้งคำสั่งคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร ทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้อง (คำสั่งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) ที่ 02/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-13)

35.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานการวิเคราะห์จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-27)

30.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-04)

20.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-13)

15.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำระบบเชื่อมประสานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจากบริษัทกลางฯ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล Driver

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-01-20)

13.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

20/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างบันทึกข้อตกลง 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอนุมัติบันทึกข้อตกลง 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูล 3 ฝ่าย (กรุงเทพมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่าย (ระหว่าง กทม.,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมติดตามความก้าวหน้า
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประชุมคณะอนุกรรมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:การรวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:การวิเคราะห์ข้อมูบการเกิดอุบัติเหตุ และรายงานผลการวิเคราะห์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:การนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3460

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3460

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0836

ตัวชี้วัด : 8. (6) ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **