ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนกรุงเทพมหานคร : 17000000-3460

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกรณ์ เปี่ยมน้อย 3119

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่ง ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะการลดความสุญเสียจากอุบัติเหตุจราจร จึงจัดทำโครงการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร โดยเป็นความร่วมมือของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร และการสนับสนุนเชิงวิขาการจากองค์กรระหว่างประเทศ ที่ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ถึงสภาพและปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และยังสามารถใช้ในการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุจราจรและการเสริมสร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยของประชาชนในกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

17120000/17120000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) 2. เพื่อรวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน และจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการแก้ไขจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของสำนักการจราจรและขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ ความสำเร็จของแต่ละองค์ประกอบ ส่วนที่ 1 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร มี 5 องค์ประกอบ ๆ ละ 20 คะแนน (รวมร้อยละ 100) องค์ประกอบ 1 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร (คะแนนร้อยละ 20) ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้คะแนนร้อยละ 20 ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ที่ 2/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร องค์ประกอบ 2 มีกระบวนการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนและจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยแหล่งข้อมูลต้องประกอบด้วย ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (คะแนนร้อยละ 20) ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นคะแนนร้อยละ 20 โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนและจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 1. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดช่องทางการเชื่อมต่อฐานข้อมูล (web api) ให้กับ กทม. ตามการลงนามความร่วมมือ MOU เพื่อพัฒนาระบบ DRIVER 2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล สจส. ศูนย์เอราวัณ และบริษัทกลางฯ ร่วมกันรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ กทม. ผ่านระบบ line application (Line Group : ศูนย์รวบรวมข้อมูล อบ.ทางถนนในพื้นที่ กทม.) องค์ประกอบ 3 มีการแสดงข้อมูลเป็นรายเดือนได้ (คะแนนร้อยละ 20) ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นคะแนนร้อยละ 20 (12 เดือน) โดยข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นรายเดือน โดยการเข้าถึงข้อมูลผ่าน เวปไซต์ www.ThaiRSC.com และได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นหนังสือสถิติจราจรประจำปีของและสำนักการจราจรขนส่ง องค์ประกอบที่ 4 มีการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งเป็นรายไตรมาส (คะแนนร้อยละ 20) ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้ว 4 ไตร ได้คะแนนร้อยละ 20 โดยกองนโยบายและแผนงาน กลุ่มงานสถิติและวิจัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานครต่อผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งทุกไตรมาส องค์ประกอบที่ 5 มีการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนฯ ทุกครั้ง (คะแนนร้อยละ 20) ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นคะแนนร้อยละ 20 โดยในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 และ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ได้มีการรายงานโดย นายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 2 กรณีหน่วยงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงการนำข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลฯ ไปใช้ประโยชน์ได้ ให้ได้รับคะแนนเพิ่มเติม ร้อยละ 25 ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้ว โดยได้สนับสนุนด้านข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้แก่สำนักงานเขต 50 เขต ไปใช้ในการประเมินผลการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ โดยส่งข้อมูลทาง กลุ่มไลน์ ศปถ.กทม. และจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ที่ปฏิบัติงานใน ศปถ.เขต และเจ้าหน้าที่ของกองนโยบายและแผนงาน จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 55 คน จัดการอบรมรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 กันยายน 2563 หัวข้อสำคัญในการจัดอบรม ได้แก่ การนำข้อมูลและการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ โดยนำข้อมูลที่เขตมีอยู่แล้วร่วมกับการนำข้อมูลของเวปไซต์ ThaiRSC ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มาฝึกการปฏิบัติในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุด้านการจราจร คิดเป็นคะแนน 25 คะแนน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-13)

80.00

13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปข้อมูลฯ รายไตรมาส เพื่อรายงานผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-13)

50.00

13/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมสรุป รายงาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร รายไตรมาส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-08)

40.00

8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานแจ้งคำสั่งคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร ทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้อง (คำสั่งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) ที่ 02/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-13)

35.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานการวิเคราะห์จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-27)

30.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-04)

20.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-13)

15.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำระบบเชื่อมประสานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจากบริษัทกลางฯ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล Driver

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-01-20)

13.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

20/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างบันทึกข้อตกลง 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอนุมัติบันทึกข้อตกลง 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูล 3 ฝ่าย (กรุงเทพมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่าย (ระหว่าง กทม.,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมติดตามความก้าวหน้า
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประชุมคณะอนุกรรมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:การรวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:การวิเคราะห์ข้อมูบการเกิดอุบัติเหตุ และรายงานผลการวิเคราะห์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:การนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3460

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3460

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0836

ตัวชี้วัด : 8. (6) ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 125.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
40.00

95 / 100
4
125.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **