ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ร้อยละของโครงการ/งานที่ได้รับการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ : 17000000-3462

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

เกศินี วรกระมล 3121

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่งจึงมีความจำเป็นจะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการในหลายด้านเพื่อให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และสำรวจออกแบบรายละเอียด ตามภารกิจของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์หลัก ๆ ดังนี้ ๑. การพัฒนาระบบการจราจรให้มีความคล่องตัวและมีระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัย โดยเน้นการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะบนรางควบคู่ไปกับการเพิ่มพื้นที่ถนนและอัตราความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมุ่งลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้เกิดการสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น 2. การรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุจราจร 3. การลดภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยการพัฒนาส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 4. การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง โดยการพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย 5. การอำนวยความสะดวกด้วยระบบสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 6. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารและพัฒนามหานคร

17120200/17120200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อที่จะจ้างกลุ่มวิศวกร หรือกลุ่มผู้ชำนาญการที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ในด้านการแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่ง สำหรับทำการวิเคราะห์วางแผนการแก้ไขปัญหาการจราจรเป็นบริเวณพื้นที่และพื้นที่เฉพาะจุด และระบบขนส่งมวลชน เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารได้รวดเร็ว ดังนี้ 1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบขนส่งสาธารณะและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ของผู้รับสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครและผู้บริหารระบบการเดินรถ 2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์และเสนอโครงการที่ควรดำเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. เพื่อประเมินผลโครงการหรืองานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว หรือกำลังดำเนินการ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร วิเคราะห์แผนงาน วิเคราะห์ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนประเมินผลกระทบด้านจราจร เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการในความรับผิดชอบของสำนักการจราจรและขนส่ง ๒.๔ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง ๒.๕ เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนวทางด้านกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบต่างๆ และแนวทางในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย ๒.๖ เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตามที่สำนักการจราจรและขนส่งมอบหมาย

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อให้บริหารจัดการโครงการหรืองานที่ได้รับการประเมินผลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว หรือกำลังดำเนินการ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร วิเคราะห์แผนงาน และวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนประเมินผลกระทบด้านการจราจร เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสร้างภาพพจน์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อให้การดำเนินงานโครงการในความรับผิดชอบของสำนักการจราจรและขนส่ง มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสามารถตอบสนองตรงความต้องการของผู้ใช้รถใช้ถนน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๑ ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-09-22)

70.00

22/09/2563 : อยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูลโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ 25 ก.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-17)

70.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาประจำเพื่อสำรวจออกแบบศึกษารายละเอียดเบื้องต้น วิเคราะห์และประเมินผลสำหรับการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ตามโครงการที่บริษัทที่ปรึกษาได้รับมอบหมาย ขณะนี้ดำเนินการประเมินความคุ้มค่าแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-08)

60.00

8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาประจำเพื่อสำรวจออกแบบศึกษารายละเอียดเบื้องต้น วิเคราะห์และประเมินผลสำหรับการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ตามโครงการที่บริษัทที่ปรึกษาได้รับมอบหมาย ขณะนี้ดำเนินการประเมินความคุ้มค่าแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-23)

60.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาประจำเพื่อสำรวจออกแบบศึกษารายละเอียดเบื้องต้น วิเคราะห์และประเมินผลสำหรับการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ตามโครงการที่บริษัทที่ปรึกษาได้รับมอบหมาย ขณะนี้ดำเนินการประเมินความคุ้มค่าแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-12)

50.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-28)

40.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-27)

30.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:หาตัวผู้รับจ้าง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ส่งมอบงานงวดที่ 1 งานงานงวดที่ 2
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3462

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3462

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0868

ตัวชี้วัด : 12.2 ร้อยละของโครงการ/งานที่ได้รับการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

ค่าเป้าหมาย รอยละ : 60.0000

ผลงานที่ทำได้ รอยละ : 85.8500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(รอยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
85.85

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **