ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ความร่วมมือระหว่าง กทม. - บก.จร./บชน. ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรเส้นทางจักรยาน : 17000000-3463

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายโอฬาร ยอดสูงเนิน โทร 3195

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่ง ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการเส้นทางจักรยานในกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำทางจักรยาน จำนวน 33 เส้นทาง บนถนนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 58 ถนน ปัจจุบันมีเส้นทางจักรยานที่มีการออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรเพียง 2 เส้นทาง จำนวน 18 ถนน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมเส้นทางจักรยานทั้งหมด ทำให้มีการจอดรถ กีดขวาง เป็นอุปสรรครวมถึงความปลอดภัยต่อการใช้เส้นทางจักรยาน จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือระหว่าง กทม. - บก.จร./บชน. ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรเส้นทางจักรยาน เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายครบ 33 เส้นทางให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

17120400/17120400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใช้รถจักรยานสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวัน การออกกำลังกาย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว -เพื่อลดปัญหาการจราจรและการใช้พลังงานโดยส่งเสริมการใช้รถจักรยาน -เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

เป้าหมายของโครงการ

เส้นทางจักรยานในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรครบทุกเส้นทาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๒ เพิ่มเส้นทางจักรยานให้มีความสะดวกและทั่วถึง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-27)

10.00

27/3/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก บก.จร. มีความคิดเห็นต่างในการสนับสนุนให้มีทางจักรยานเพราะไม่ปลอดภัยบนผิวถนนต่อผู้ขับขี่จักรยาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำหนังสือประสานดำเนินการร่วมกันระหว่าง กทม. - บก.จร./บชน.
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมประสานดำเนินการร่วมกันระหว่าง กทม. - บก.จร./บชน.
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามประเมินผล
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปการดำเนินการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3463

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3463

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0870

ตัวชี้วัด : 15. ระดับความสำเร็จของการเสนอออกข้อบังคับทางจักรยาน

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **