ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่ : 18000000-2506

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

เจ้าหน้าที่สำนักงานวางผังเมือง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พื้นที่บริเวณย่านสะพานใหม่ ปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร จึงถูกกำหนดให้มีการพัฒนาเป็นศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีโครงการคมนาคมขนส่งและบริการพื้นฐานที่เป็นปัจจัยหลักของพื้นที่ ทำให้เกิดการเชื่อมต่อของการเดินทางและเกิดการขยายตัวของกิจกรรมในพื้นที่ด้านพาณิชยกรรมและด้านอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรที่เข้ามาประกอบกิจกรรมและอาศัยในพื้นที่ จึงเป็นบริเวณที่เหมาะสมในการกำหนดให้เป็นศูนย์ชุมชนสมบูรณ์แบบ ซึ่งอาจมีการส่งเสริมให้มีศูนย์กลางการค้าและบริการ แหล่งงาน ที่อยู่อาศัย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และบริการสาธารณะต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดำเนินการศึกษาการวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะแห่งบริเวณสะพานใหม่และพื้นที่ต่อเนื่องให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นระบบ มีการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองบริเวณศูนย์ชุมชนเหล่านี้ ให้มีการเข้าถึงที่สะดวก โดยมีการต่อเชื่อมระบบล้อ ราง เรือ และระบบขนส่งมวลชนรอง (Feeder) มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และมีประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมกับความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ในการให้บริการชุมชนเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตให้มีการเติบโตอย่างมีทิศทาง เป็นไปตามนโยบายและมาตรการที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

18050000/18050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่และพื้นที่ต่อเนื่องให้เกิดความกระชับ ๒. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่และพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต ๓. เพื่อกำหนดแผนแม่บทในการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมือง พร้อมข้อเสนอแนะกลไกในการผลักดันสู่การปฏิบัติ

เป้าหมายของโครงการ

๑. แนวทางการส่งเสริมทางการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่และพื้นที่ต่อเนื่องที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ๒. แผนงานโครงการ ประมาณการงบประมาณเบื้องต้น และหน่วยงานดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่และพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-29)

100.00

2020-1-29 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-12-25)

90.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา (3)ส่งร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ -กลุ่มที่ปรึกษาส่งร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมและมีมติตรวจรับ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับต่อผู้บริหารตามลำดับช้ัน -จัดประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่ เมื่อวันที่ 20ธันวาคม2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-12-24)

85.00

24/12/2562 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา (3) ส่งร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์  กลุ่มที่ปรึกษาส่งร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ประชุมและมีมติตรวจรับ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับต่อผู้บริหารตามลำดับชั้น  จัดประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่ เมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2019-11-27)

81.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา (๓) ส่งร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)เพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่ ครั้งที่ 2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 1 พย. 62 และ 12 พย.62 ตามลำดับ ณ โรงแรมเอบีน่าส์ เฮ้าส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2019-10-28)

73.00

28/10/2562 : (งปม.2562 ร้อยละ 65)-ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา (2)ส่งรายงานการศึกษาขั้นกลาง -เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว (3)ส่งร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 22 ต.ค. 2562 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ -อยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ()เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาฯ คร้้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ในวันที่ 1 พ.ย. และ 12 พ.ย.2562 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2506

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2506

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0818

ตัวชี้วัด : มีรายงานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย

ค่าเป้าหมาย รายงาน (ฉบับ) : 1

ผลงานที่ทำได้ รายงาน (ฉบับ) : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(รายงาน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
90.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **