ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า : 19000000-2760

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางสาวภัสร์ธณัทชา ภาเภา 02 279 7301-5 ต่อ 306

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีผลการประเมินภาคทฤษฎีหลังเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น หารด้วยจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด คูณ 100

19020000/19020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีผลการประเมินภาคทฤษฎีหลังเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น - เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติตนที่ถูกต้องและปลอดภัย ในการเข้าระงับเหตุหรือ/ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้มีทักษะในการเป็นนักดับเพลิงเพิ่มขึ้น - ร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-16)

25.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ รุ่น ที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-22 มกราคม 2563 และจะดำเนินการต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-16)

20.00

16/12/2562 : โครงการดำเนินการ วันที่ 13 มกราคม – 8 สิงหาคม 2563 โดยรุ่นที่ 1 คือ วันที่ 13 มกราคม – 22 มกราคม 2563 -ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติลงนามคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ -รออนุมัติเงินยืมจากกองบัญชี และอยู่ระหว่างประสานวิทยากร -สำหรับการประกวดราคาจัดหาศูนย์ฝึกอบรม ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ผู้ที่สนใจเข้ามาดาวน์โหลดเอกสาร และ รถบัส จะต้องรอให้ได้ผู้ชนะการประกวดราคาจัดหาศูนย์ฝึกอบรมให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะดำเนินการต่อไปได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-10-18)

0.00

อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจรายชื่อ จัดทำโครงการฝึกอบรม กำหนดหลักสูตร และขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่ง ให้ข้าราขการเข้ารับการฝึกอบรม คำสั่งแต่งตั้งคณะอำนวยการฝึกอบรม คณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรม
:15%
เริ่มต้น :2019-11-15
สิ้นสุด :2019-11-15
ขั้นตอน 3
:ประสานติดต่อวิทยากร/สถานที่ฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-11-15
สิ้นสุด :2019-11-15
ขั้นตอน 4
:จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม
:25%
เริ่มต้น :2019-11-22
สิ้นสุด :2019-11-22
ขั้นตอน 5
:เวียนแจ้งรายชื่อให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง
:30%
เริ่มต้น :2019-12-20
สิ้นสุด :2019-12-20
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการฝึกอบรมตามกำหนดการ
:80%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:ติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรม และสรุปผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บริหาร
:100%
เริ่มต้น :2020-07-31
สิ้นสุด :2020-07-31

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2760

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2760

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0752

ตัวชี้วัด : 2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **