รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น : 1900-0752

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่เดิม เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีระเบียบวินัย มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ - สมรรถนะที่เพิ่มขึ้น หมายถึง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาคทฤษฎีเพิ่มขึ้น (วัดจากผลการประเมินเฉพาะภาคทฤษฎีก่อนและหลังการฝึกอบรม)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ หลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ที่มีผลการประเมินภาคทฤษฎีหลังเข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น หารด้วยจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง ข้าราชการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาคทฤษฎีเพิ่มขึ้น (วัดจากผลการประเมินเฉพาะภาคทฤษฎีก่อนและหลังการฝึกอบรม)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด