รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น : 1900-0752

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
50.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า โครงการดำเนินการ วันที่ 13 มกราคม-8 สิงหาคม 2563 โดยรุ่นที่ 1 คือวันที่ 13-22 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติลงนามคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ,รออนุมัติเงินยืมจากกองบัญชี และอยู่ระหว่างประสานวิทยากร 2.โครงการหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน โครงการเริ่มดำเนินการตามกำหนดตามแผน คือ ระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 และอยู่ระหว่างขออนุมัติลงนามคำสั่งให้ ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ 3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการกู้ภัยในอาคาร โครงการเริ่มเดือนสิงหาคม 2563 อยู่ระหว่างประสานงานจัดวิทยากรจากต่างประเทศ และสามารถดำเนินการไปตามแผนที่กำหนด ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า อยู่ระหว่างฝึกอบรม ซึ่งรุ่นที่7 ระหว่างวันที่ 16-25 มี.ค.2563 ได้เลื่อนการฝึกอบรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -โครงการหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน อยู่ระหว่างการฝึกอบรม ณ โรงเรียนดับเพลิงและกู้ภัยราช ประชา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาผู้เข้ารับการฝึกอบรม คงเหลือ 81 คน -โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการกู้ภัยในอาคาร อยู่ระหว่างเตรียมการและกำหนดดำเนินการฝึกอบรมเดือน ส.ค. 2563 ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า อยู่ระหว่างฝึกอบรม รุ่นที่ 7 ในวันที่ 22 มิ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี - โครงการหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน อยู่ระหว่างรอกำหนดการไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่เดิม เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีระเบียบวินัย มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ - สมรรถนะที่เพิ่มขึ้น หมายถึง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาคทฤษฎีเพิ่มขึ้น (วัดจากผลการประเมินเฉพาะภาคทฤษฎีก่อนและหลังการฝึกอบรม)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ หลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ที่มีผลการประเมินภาคทฤษฎีหลังเข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น หารด้วยจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง ข้าราชการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาคทฤษฎีเพิ่มขึ้น (วัดจากผลการประเมินเฉพาะภาคทฤษฎีก่อนและหลังการฝึกอบรม)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด