ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน : 19000000-2761

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นายสนธยา คำเปลื้อง 02-279 7301-5 ต่อ 112

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่เดิม เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีระเบียบวินัย มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

19020000/19020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน - เพื่อให้ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่เดิม เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีระเบียบวินัย มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเป็นการฝึกทักษะให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานด้านการป้องกันช่วยเหลือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน - ร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-16)

25.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผน โดยมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-16)

20.00

16/12/2562 : โครงการเริ่มดำเนินการตามกำหนดตามแผน คือ ระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 และอยู่ระหว่างขออนุมัติลงนามคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ -อยู่ระหว่างจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร และอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรม -อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องยืมเงินทดรองราชการ -อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับวิทยากรจากม.มหิดลเพื่อตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายและค่ายนเรศวร -สำหรับการประกวดราคาศูนย์ฝึกอบรม ผู้ชนะ คือ โรงเรียนดับเพลิงและกู้ภัยราชประชา ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ นิติกรตรวจร่างสัญญา และรถบัส จะเริ่มดำเนินการประกาศจัดหาผู้รับจ้าง วันที่ 6 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-10-18)

0.00

อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการสำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมเตรียมโครงการหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน โดยมีประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(EGP)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดหลักสูตรและจัดทำรายชื่เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เพื่อดำเนินการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 17
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:พิธีเปิดการฝึกอบรมและดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรการป้องกันฯ ขั้นพื้นฐาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ แบบพักค้าง
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยการทดสอบความรู้ ก่อน-หลัง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2761

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2761

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0752

ตัวชี้วัด : 2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **