ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสงเคราะห์ ผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้า : 19000000-2764

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

34.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 34.00

น.ส.รัชโนบล ผ่องอ่อน 0 2271 2162

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ในฐานะที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและต้องปฎิบัติงานภายใต้นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนี้การให้ความช่วยเหลือต้องดำเนินการ อย่างรวดเร็ว เป็นไปตามหลักการและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์ ที่จะสร้างให้การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครเป็นที่น่าเชื่อถือและ มีมาตรฐาน ตามหลักการสากลต่อไป

19030000/19030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้การสงเคราะห์และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยและปัญหา เฉพาะหน้าด้านการเงินตามระเบียบกรุงเทพมหานครฯ ๒.๒ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันเครือข่ายทางสังคมโดยเป็นศูนย์กลางรับเรื่องราวผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อน และดำเนินการแก้ไขปัญหารวมทั้งการติดตามประเมินผลการให้ความช่วยเหลือ

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ทั้ง ๕๐ เขต ของกรุงเทพมหานคร (ไม่สามารถกำหนดจำนวนแน่นอนได้) และตามที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเห็นชอบและสั่งการให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ สามารถได้รับเงินช่วยเหลือภายใน 2 วันนับแต่วันที่ยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-01-27)

34.00

27/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยประจำงวดที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 62– มกราคม 63 เป็นเงิน 974,020.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว จำนวน 71 ครอบครัว เป็นเงิน 405,000.-บาท ๒. เงินสมทบสร้างหรือซ่อมแซมที่พักอาศัยฯ จำนวน 4 ครอบครัว เป็นเงิน 113,080.-บาท 3. เงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 45 ครอบครัว เป็นเงิน 400,940.-บาท 4. เงินปลอบขวัญ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000.-บาท 5 เงินค่ารักษาพยาบาล จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 3,000.-บาท 6. ค่าจัดการศพ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 50,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2020-01-16)

26.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจ่ายเงินงวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2019-12-20)

22.00

20/12/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยประจำงวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 994,478.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว จำนวน 105 ครอบครัว เป็นเงิน 429,000.-บาท ๒. เงินสมทบสร้างหรือซ่อมแซมที่พักอาศัยฯ จำนวน 14 ครอบครัว เป็นเงิน 379,454.-บาท 3. เงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน16 ครอบครัว เป็นเงิน 167,000.-บาท 4. เงินปลอบขวัญ จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 10,000.-บาท 5 เงินค่ารักษาพยาบาล จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 9,024.-บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยประจำงวดที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 993,882.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว จำนวน 86 ครอบครัว เป็นเงิน 390,000.-บาท ๒. เงินสมทบสร้างหรือซ่อมแซมที่พักอาศัยฯ จำนวน 11 ครอบครัว เป็นเงิน 278,105.-บาท 3. เงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 22 ครอบครัว เป็นเงิน 233,696.-บาท 4. เงินปลอบขวัญ จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 12,000.-บาท 5 เงินค่ารักษาพยาบาล จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 5,081.-บาท 6. ค่าจัดการศพ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 75,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-20)

15.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยประจำงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-16)

10.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-09-04
สิ้นสุด :2019-09-04
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-09-10
สิ้นสุด :2019-09-10
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติยกเว้นเงินยืม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขอยืมเงินทดรองราชการเข้าบัญชีเงินยืมทดรองราชการตามโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ยืมเงินทดรองราชการรายงวด
:25%
เริ่มต้น :2019-10-31
สิ้นสุด :2019-10-31
ขั้นตอน 6
:จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
:25%
เริ่มต้น :2019-10-31
สิ้นสุด :2019-10-31
ขั้นตอน 7
:ตั้งฎีกาชดใช้เงินยืมทดรองราชการรายงวด
:25%
เริ่มต้น :2019-10-31
สิ้นสุด :2019-10-31
ขั้นตอน 8
:ถอนเงินบัญชีเงินยืมทดรองเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยชดใช้เงินสะสมของกทม.
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2764

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2764

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0769

ตัวชี้วัด : 20.ร้อยละความสำเร็จของการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **