รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

20.ร้อยละความสำเร็จของการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย : 1900-0769

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการสงเคราะห์ ผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้าได้ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบฯด้วยความเรียบร้อย 2.โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย ได้เตรียมจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยความเรียบร้อย ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการสงเคราะห์ ผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้าดำเนินการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยประจำงวดที่ 6 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 63 เป็นเงิน 988,174.-บาท ได้แก่ ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว จำนวน 120 ครอบครัว, เงินสมทบสร้างหรือซ่อมแซมที่พักอาศัยฯ จำนวน 2 ครอบครัว,เงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 29 ครอบครัว, เงินปลอบขวัญ จำนวน 4 ราย เงินค่ารักษาพยาบาล จำนวน 3 ราย ,ค่าจัดการศพ จำนวน 1 ราย 2.โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 10 รายการ ผลการดำเนิการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม 1. ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน หมายถึง ผู้ที่ประสบสาธารณภัยและยื่นความประสงค์พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค หมายถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย ซึ่งฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งและออกไปช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ ผู้ประสบสาธารณภัยที่ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ได้รับเงินภายใน 2 วัน นับแต่วันยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง คูณ 100 หารด้วยจำนวนผู้ประสบสาธารณภัยที่ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ทั้งหมด และได้ช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยทั้งหมด ภายใน 1 วันนับแต่วันรับแจ้ง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- ดูจากสำเนาและหลักฐานการขอรับเงินช่วยเหลือ - จากบัญชีการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย - จำนวนผู้เข้ารับการการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด