ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 19000000-2768

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางพิศมัย หมกทอง022782096

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง การจำลองสถานการณ์เพื่อฝึกฝน ทักษะหรือซักซ้อมกระบวนการการดำเนินงานที่ได้วางแผน ไว้เป็นแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติที่จำเป็น ทำให้มีทักษะและความรู้ในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยให้พร้อมปฏิบัติงานได้จริงหากเกิดสาธารณภัย ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม หมายถึง ภัยที่เกิดจากอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ตึก บ้าน โรงเรือน ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานที่ได้รับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรงของแผ่นดิน ซึ่งเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวและก่อให้เกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได้ การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม หมายถึง การจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เพื่อฝึกฝน ทักษะและซักซ้อมกระบวนการการดำเนินงานที่ได้วางแผนไว้ เป็นการเตรียมพร้อม ให้แก่ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยให้พร้อมปฏิบัติงานหากเกิดเหตุการณ์ จริงขึ้น

19030000/19030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ให้แก่ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยให้พร้อมปฏิบัติงานหากเกิดเหตุการณ์ จริงขึ้น - เป็นการจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เพื่อฝึกฝน ทักษะและซักซ้อมกระบวนการการดำเนินงานที่ได้วางแผนไว้ เป็นการเตรียมพร้อม

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ ความสามารถ ในการทำงานให้มีความพร้อมในการรับมือการเกิดสถานการณ์ ทุกหน่วยงานร่วมมือกันทำงาน - เป้าหมาย ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-19)

10.00

19/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโอนงบประมาณคืนงบกลางแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-19)

45.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถฝึกซ้อมแผนได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-20)

45.00

2020-4-20 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-20)

45.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาตัวผู้รับจ้าง ได้ยกเลิกประกาศฯเนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาฯ ได้รานงานว่ามีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และกำลังจะดำเนินการใหม่ ซึ่งต้องชลอไว้ก่อนจากเหตุสถานการณ์โรคโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มัี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-21)

45.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเหมาในขั้นตอนประกาศประกวดราคา ซึ่งกำหนดถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 และดำเนินการเตรียมการฝึกซ้อมการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้านสถานที่ บุคลากร เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างให้คณะกรรมการ TOR สรุปผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-19)

30.00

19/12/2562 : คณะกรรมการ ทีโออา อยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 ประมาณเดือนธันวาคม 2562 และจะมีการฝึกซ้อมรุ่นที่ 1 ความรุนแรงของภัยระดับ 1 วันที่ 30 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติงบประมาณฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัประชุม/ชี้แจง/เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มีความรุนแรงระดับ1 และระดับ 2 รวม 10 ครั้ง
:70%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานผลการประเมิน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2768

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2768

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0760

ตัวชี้วัด : 11.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมมีความรู้ ความเข้าใจในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่มเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **