ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางบอน : 19000000-2772

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางสาวเกศิณี ชั้นไพบูลย์ 0 2354 6875

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล สถานีดับเพลิง หมายถึง การเตรียมการก่อสร้างอาคาร หรือสถานที่ทำการของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่จัดตั้งขึ้น สำหรับใช้บริหารจัดการสาธารณภัย ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มให้ครอบคลุมพื้นที่

19090000/19090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเสริมความปลอดภัยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้ประชาชนมีความอบอุ่นใจว่ากรุงเทพมหานครสามารถปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทั่วถึง - ค่าเป้าหมาย 1 สถานีดับเพลิง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : ส่งเอกสารให้สำนักงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณพิจารณาดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโอนงบประมาณให้สำนักการโยธา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-21)

15.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารเพื่อโอนงบประมาณให้สำนักการโยธา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติงบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2772

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2772

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0764

ตัวชี้วัด : 15.จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย สถานีดับเพลิงและกู้ภัย : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ สถานีดับเพลิงและกู้ภัย : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(สถานีดับเพลิงและกู้ภัย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **