ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางบอน : 19000000-2772

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

45

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45

นางสาวเกศิณี ชั้นไพบูลย์ 0 2354 6858-ต่อ423

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล สถานีดับเพลิง หมายถึง การเตรียมการก่อสร้างอาคาร หรือสถานที่ทำการของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่จัดตั้งขึ้น สำหรับใช้บริหารจัดการสาธารณภัย ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มให้ครอบคลุมพื้นที่

19090000/19090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเสริมความปลอดภัยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้ประชาชนมีความอบอุ่นใจว่ากรุงเทพมหานครสามารถปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทั่วถึง - ค่าเป้าหมาย 2 สถานีดับเพลิง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-09-18)

45.00

18/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2020-08-20)

49.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำTOR

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-07-20)

47.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับแบบและราคาให้เป็นปัจจุบันก่อนเข้าสู่กระบวนการ e-bidding

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-22)

45.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนร่างtor

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-20)

40.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-04-21)

32.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงบประมาณโอนงบประมาณให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างสำนักการโยธาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2020-03-20)

31.00

20/3/2563 : ดำเนินการรวบรวมเอกสารโอนงบประมาณการก่อสร้างให้สำนักการโยธา รอสำนักงบประมาณอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-20)

30.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : ส่งเอกสารให้สำนักงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณพิจารณาดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโอนงบประมาณให้สำนักการโยธา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-21)

15.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารเพื่อโอนงบประมาณให้สำนักการโยธา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติงบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2772

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2772

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0764

ตัวชี้วัด : 15.จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย สถานีดับเพลิงและกู้ภัย : 2

ผลงานที่ทำได้ สถานีดับเพลิงและกู้ภัย : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(สถานีดับเพลิงและกู้ภัย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
31.00

100 / 100
3
45.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **