รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

15.จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มขึ้น : 1900-0764

ค่าเป้าหมาย สถานีดับเพลิงและกู้ภัย : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ สถานีดับเพลิงและกู้ภัย : 45.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(สถานีดับเพลิงและกู้ภัย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
31.00
100.0000
100 / 100
3
45.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย บางบอน อยู่ระหว่างขั้นตอนโอนงบประมาณให้ สำนักการโยธา ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการรวบรวมเอกสารโอนงบประมาณการก่อสร้างให้สำนักการโยธา รอสำนักงบประมาณอนุมัติ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำนักงบประมาณโอนงบประมาณให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างTOR ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 45

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม สถานีดับเพลิง หมายถึง การเตรียมการก่อสร้างอาคาร หรือสถานที่ทำการของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยตั้งขึ้น สำหรับใช้บริหารจัดการสาธารณภัยในพิ้นที่กรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่เตรียมจัดตั้งเพิ่มขึ้น 2 สถานีดับเพลิงและกู้ภัย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- จำนวนสถานีดับเพลิงที่เพิ่มขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด