ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสำรวจความ พึงพอใจจากการตอบแบบ สอบถามโดยคณะผู้ตรวจราชการ : 19000000-2794

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

45.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45.00

นางสาวศิวาภรณ์ หนูทอง 0 2354 6858 ต่อ 223

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานผู้รับบริการ คือประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจ

19010000/19010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสำรวจความพึงพอใจ 2 ครั้ง นำผลคะแนนมารวมกันทั้ง 2 ครั้ง หาร 2 และใช้จุดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ได้เป็นคะแนนความพึงพอใจของหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจมีความโปร่งใส ผลสำรวจเป็นที่น่าพอใจ - เป้าหมาย ร้อยละ 100 ( 6 คะแนน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-20)

45.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอรับนโยบายและคำชี้แจงจากกองงานผู้ตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2794

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2794

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0780

ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ 6)

ค่าเป้าหมาย ร่้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร่้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร่้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **