ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยชุมชนแออัดเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัย : 19000000-2795

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนภาพร แก้วคำ 02 3546858 ต่อ 311

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการประมาณระดับความเสี่ยงของภัยหรืออันตราย เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและตัดสินใจในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม้ อัคคีภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟ ไฟไหม้ ในที่นี้ไม่รวมถึง ไฟไหม้จากการวางเพลิง ไฟป่า หรือไฟไหม้จากการเผาหญ้า

19040000/19040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงสามารถเก็บข้อมูลที่มีความเสี่ยง ประกอบด้วย ข้อมูลศักยภาพพื้นที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ฯลฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์จัดระดับความเสี่ยง สำหรับใช้ในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อประเมินความเสี่ยงของชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองปฏิบัติการดับเพลิง 1-6 และหามาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย - เป้าหมาย ร้อยละ100 ชุมชนแออัดตามเป้าหมายปี2563 (จำนวน 200 ชุมชน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/09/2563 : ขั้นตอนรายงานผลกิจกรรมการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยชุมชนแออัดเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัย เสนอ ผู้บริหาร พร้อมจัดแฟ้มรอรับการตรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-20)

80.00

20/8/2563 : อยู่ขั้นตอนการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัย มีชุมชนแออัดเป้าหมาย จำนวน 228 ชุมชน และอยู่ระหว่างคำนวณชุมชนแออัดที่มีค่าความเสี่ยงมากว่า1 กี่ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-20)

70.00

20/7/2563 : อยู่ขั้นตอนการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัย มีชุมชนแออัดเป้าหมาย จำนวน 228 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-19)

65.00

19/6/2563 : กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1- 6 ส่งข้อมูลมาที่สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว และอยู่ขั้นตอนการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัย

** ปัญหาของโครงการ :เกิดความล่าช้าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (CO-VID 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-21)

65.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6 ส่งข้อมูลมาที่สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว และอยู่ขั้นตอน การประเมินผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6 ส่งข้อมูลมาที่สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว และอยู่ขั้นตอน การประเมินผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยส่งข้อมูลรายชื่อชุมชนแออัดเป้าหมายที่จะดำเนินการมาแล้ว ได้แก่ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย1 กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย2 กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย3 กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-18)

35.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สยภ.สรุปข้อมูลชุมชนแออัดเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการสำรวจ ปี พ.ศ.2563 ให้ กปก. จำนวน 357 ชุมชน -กปก.ส่งรายชื่อชุมชนแออัดเป้าหมายที่จะดำเนินการสำรวจ เป้าหมายไม่น้อยกว่า 200 ชุมชน -สถานีดับเพลิงและกู้ภัย เริ่มสำรวจชุมชนแออัด โดยใช้แบบการประเมินความเสี่ยง -สถานีดับเพลิงและกู้ภัย ได้จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละชุมชน เพื่อให้ความรู้ สำรวจพื้นที่ชุมชน จัดทำแผนที่ สำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำสาธารณะ จุดรวมพล อาสาสมัคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่าง สยภ.สรุปข้อมูลชุมชนแออัดเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการสำรวจ ปี พ.ศ.2563 ให้ กปก. จำนวน 357 ชุมชน -กปก.ส่งรายชื่อชุมชนแออัดเป้าหมายที่จะดำเนินการสำรวจ เป้าหมายไม่น้อยกว่า 200 ชุมชน -สถานีดับเพลิงและกู้ภัย เริ่มสำรวจชุมชนแออัด โดยใช้แบบการประเมินความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมโครงการ ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2795

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2795

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0754

ตัวชี้วัด : 4.ร้อยละความสำเร็จของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **