ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการกู้ภัยในอาคาร : 19000000-2808

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวพบรักษ์ รอดกระจับ 022797305

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ ในฐานะกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีขนาดใหญ่นั้น จึงทำให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ซึ่งกรุงเทพมหานครมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตชุมชนเมืองในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ทั้งบ้านเรือน อาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง ดังนั้น หากเกิดเหตุสาธารณภัยที่กระทบต่ออาคารขนาดใหญ่และอาคารสูงจะสร้างความสูญเสียมาก เนื่องจากอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูงเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วควบคุมได้ยากลำบาก และหากเกิดการถล่มของอาคาร จะยิ่งทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างยากลำบากเช่นกัน ซึ่งผู้ที่ต้องเข้าปฏิบัติการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะต้องเข้าปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้ที่ต้องเผชิญเหตุและเข้าปฏิบัติการจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและความชำนาญเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อระงับเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

19020000/19020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความรู้ ทักษะ และเทคนิคในการกู้ภัย พร้อมรับมือในการโต้ตอบสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกทักษะและเทคนิคในการใช้อุปกรณ์กู้ภัยได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงจากต่างประเทศ 3.บุคลากรของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีโอกาสได้ฝึกทักษะการเป็นวิทยากรเทคนิคการกู้ภัยและสามารถนำมาถ่ายทอดฝึกฝนให้กับข้าราชการในสังกัดต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมข้าราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 11 คน 2.วิทยากร จำนวน 6 คน 3.ล่าม จำนวน 3 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-21)

10.00

21/4/63 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้กรุงเทพมหานครของงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการกู้ภัยผู้ประสบภัยในอาคาร ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1801/555 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการและกำหนดดำเนินการฝึกอบรมเดือน ส.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-18)

40.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการและกำหนดดำเนินการฝึกอบรมเดือน สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-16)

30.00

16/1/2563 : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการกู้ภัยในอาคาร จะดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างติดต่อประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-16)

20.00

16/12/2562 : โครงการ เริ่มเดือนสิงหาคม 2563 แต่ยังไม่กำหนดวันที่แน่นอน เนื่องจากอยู่ระหว่างประสานงานจัดวิทยากรจากต่างประเทศ และสามารถดำเนินการไปตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจรายชื่อ จัดทำโครงการฝึกอบรม กำหนดหลักสูตร และขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่ง ให้ข้าราขการเข้ารับการฝึกอบรม คำสั่งแต่งตั้งคณะอำนวยการฝึกอบรม คณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรม
:15%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 3
:ประสานติดต่อวิทยากร/สถานที่ฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม
:25%
เริ่มต้น :2020-06-15
สิ้นสุด :2020-06-15
ขั้นตอน 5
:เวียนแจ้งรายชื่อให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง
:30%
เริ่มต้น :2020-06-24
สิ้นสุด :2020-06-24
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการฝึกอบรมตามกำหนดการ
:80%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 7
:ติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรม และสรุปผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บริหาร
:100%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2808

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2808

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0752

ตัวชี้วัด : 2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **