ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองสามวา บางนา หนองจอกและสะพานสูง : 19000000-2811

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นางสาวเกณิกา หอมสมบัติ 02-354 6858-ต่อ 221

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

สถานีดับเพลิง หมายถึง การเตรียมการก่อสร้างอาคาร หรือสถานที่ทำการของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่จัดตั้งขึ้น สำหรับใช้บริหารจัดการสาธารณภัย ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มให้ครอบคลุมพื้นที่

19010000/19010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเสริมความปลอดภัยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเสริมความปลอดภัยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-09-24)

5.00

24/9/2563 : สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอก ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างประสาน สำนักการโยธายืนยันการรับโอนงบประมาณ สถานีดับเพลิงและกู้ภัย ที่ยังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดหาสถานที่พื้นที่ก่อสร้าง หรืออยู่ระหว่างการส่งมอบพื้นที่ มีจำนวน 3 สถานีดับเพลิงและกู้ภัย ประกอบด้วย สดพ.บางนา ,สดพ.คลองสามวา,สดพ.สะพานสูง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมการและขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-01-21
สิ้นสุด :2020-01-21

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2811

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2811

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0764

ตัวชี้วัด : 15.จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย สถานีดับเพลิงและกู้ภัย : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ สถานีดับเพลิงและกู้ภัย : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(สถานีดับเพลิงและกู้ภัย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
31.00

100 / 100
3
45.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **