ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ : 20000000-2368

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางเบญจภา สาระ/1702

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายถึง การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และหรือเพิ่มเติมความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

20010000/20010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินการตามโครงการ "สร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ" เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีตัวชี้วัดโครงการ ดังนี้ 1. มีแนวทางการวิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผล จำนวน 1 เล่ม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณฯ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ สามารถทำคะแนนการทดสอบหลังการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. จำนวนคำขอตั้งงบประมาณ (หมวดรายจ่ายอื่น) ที่สามารถผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ในครั้งเดียว โดยไม่ต้องนำเข้าพิจารณาใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนคำขอตั้งงบประมาณ (หมวดรายจ่ายอื่น) ทั้งหมด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-28)

75.00

28/8/2563 :จัดกิจกรรมเสวนาองค์ความรู้ด้านงบประมาณ และจัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-31)

65.00

31/7/2563 : รวบรวมข้อมูลและเอกสารเพื่อจัดทำแนวทางการวิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และเผยแพร่เว็บไซต์หน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมเสวนาองค์ความรู้ด้านงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/05/2563 : ดำเนินการจัดทำเสวนาองค์ความรู้ด้านงบประมาณ หัวข้อเรื่อง "ทิศทางการพิจารณาโครงการผูกพันงบประมาณ" โดยกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 เป็นผู้ดำเนินการในกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-30)

40.00

30/4/2563 : ดำเนินการเสวนาองค์ความรู้ด้านงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-23)

30.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมเสวนาองค์ความรู้ด้านงบประมาณในวันที่ 8 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-27)

25.00

27/2/2563 : กองวิเคราะห์งบประมาณ5 ดำเนินการจัดเสวนาหัวข้อ การออกตรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าที่ดิน)ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : กองวิเคราะห์งบประมาณ 5 จัดกิจกรรมเสวนาองค์ความรู้ด้านงบประมาณ เรื่อง การออกตรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะค่าที่ดิน) ในวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงบประมาณฯ ชั้น 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : กองวิเคราะห์งบประมาณ 1 จัดกิจกรรมเสวนาองค์ความรู้ด้านงบประมาณ หัวข้อ "การตั้งงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพ่ิมพื้นที่สีเขียว" เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 20000000-2368

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 20000000-2368

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2000-0739

ตัวชี้วัด : การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

95 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **