ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร : 21000000-3043

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมชาย ทิศาภรณ์พงศ์ 1543

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร สำหรับภารกิจหลักในการกำหนดทิศทาง การพัฒนา ประกอบด้วยการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ-ประจำปีระดับกรุงเทพมหานคร การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีระดับหน่วยงาน และการจัดทำแผนเฉพาะด้านต่างๆ (ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นต้น) สำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดจากระบบงานเดิม เพื่อให้ระบบมีความเสถียร ยั่งยืน และสามารถให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการปรับปรุงกระบวนการทำงานระหว่างนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถประสานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สำหรับบริหารจัดการข้อมูล/เอกสารและกระบวนการจัดทำแผนของกรุงเทพมหานครให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการติดต่อสื่อสาร การตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร ก้าวไปสู่การเป็น “กรุงเทพฯ มหานครอิเล็กทรอนิกส์” สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารด้านเอกสารระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ให้มีความสะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ลดปริมาณกระดาษ รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในการปรับปรุงกระบวนทำงานภายใน ของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับแนวทาง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” ที่เป็นกระบวนการพัฒนาองค์กรภาคราชการ เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างยั่งยืน และยกระดับมาตรฐานการทำงานขององค์กรสู่ระดับสากล

21020200/21020200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาช่องทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ 2.2 เพื่อลดความยุ่งยากและขั้นตอนของการทำงาน ลดปริมาณการใช้กระดาษ และเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำแผนของกรุงเทพมหานคร 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามประเมินผล ระบบโปรแกรมประยุกต์ที่มีลิขสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้อง และสนับสนุนกระบวนทำงานด้านการจัดทำแผนของกรุงเทพมหานคร 2.4 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับแนวทาง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” และปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนงานภายในหน่วยงานให้สามารถสั่งการ ตรวจสอบหรือมอบหมายงานจากนอกสถานที่ได้

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศตามโครงการ ๓.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนของกรุงเทพมหานค ๓.๓ ดำเนินการฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-14)

100.00

14/2/2563 : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณารายละเอียดตามข้อกำหนดขอบเขตงานโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ แล้วพบว่า บริษัทผู้รับจ้างได้ส่งงานตามข้อกำหนดขอบเขตงานของโครงการฯ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน จึงมีมติตรวจรับพัสดุของโครงการฯ ตามงวดงานที่ ๓

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-23)

90.00

23/1/2563 : บริษัท ส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2562 และมีการประชุมตรวจรับงานเมื่อวันที่ 2, 7 และ 13 ม.ค. 2563 และให้บริษัทปรับแก้รายละเอียดและส่งให้คณะกรรมการตรวจรับในวันที่ 20 มกราคม 2563 กรรมการดูรายละเอียดการปรับแก้ที่ส่งมาให้ในวันที่ 24 มกราคม 2563 เพื่อตรวจว่ามีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการได้ให้ไปปรับแก้งานงวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-12-23)

85.00

23/12/2562 :ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562 และตรวจรับงานเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-09-19)

75.00

19/9/2562 : มีการประชุมคณะทำงานติดตามงานตามโครงการพัฒนาระบบฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานที่จะส่งมอบงานในงวที่ ๒ ของบริษัท แวสว็อคซ์ จำกัด ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยผู้รับจ้างได้มีการดำเนินการ ดังนี้ 1. วิธีการลงทะเบียนสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ 2. สิทธิจัดการผู้ใช้งานให้กับ Admin ประจำสำนัก 3. กำหนดให้เลขรหัส ด้าน/มิติ/เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 4. ปรับแก้ไขการพิมพ์รูปแบบโครงการไฟล์ Word ให้สวยงาม 5. เพิ่มส่วนผูกข้อมูลเชิงสถิติของ กทม. เข้ากับตัวชี้วัด 6. เพิ่มการเชื่อมโยงตัวชี้วัด เข้ากับตัวชี้วัดตามแผนต่างๆ 7. ปรับ Gantt Chart ให้สามารถเพิ่มร้อยละของแผนงานได้ 8. เปลี่ยนข้อมูลตัวชี้วัด ให้ไปใช้ข้อมูลเดียวกับระบบ Daily Plans เดิม 9. เปลี่ยนข้อมูลโครงการให้ไปใช้ข้อมูลเดียวกับระบบ Daily Plans เดิม 10. เพิ่มเมนูการดูข้อมูลตัวชี้วัด / โครงการ ในมุมมองต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-08-20)

70.00

20/8/2562 : จัดประชุมเชิญบริษัทเข้ามารายงานความคืบหน้าโครงการฯ ให้ผู้บริหาร สยป. ทราบ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-07-18)

70.00

18/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตวรจรับงานงวดที่ 1 ของบริษัทผู้รับจ้าง ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน (9 พ.ค. 2562-7 กค. 2562 ) รายะเอียดการส่งมอบงานงวดที่ 1 ประกอบด้วย ๑ แผนการดำเนินงานหลัก และรายละเอียดการดำเนินงานของแผนหลัก ๒ รายงานผลการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมและรายงานผลการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (ตามข้อกำหนด ข้อที่ ๖.๑.๔) ๓.๓. รายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (ฉบับร่าง) ๓.๔ รายงานการส่งมอบพัสดุ ตามข้อ ๗.๒ และดำเนินการติดตั้งให้พร้อมใช้งาน และส่งมอบเอกสารลิขสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-06-24)

60.00

24/6/2562 : 1.บริษัทผู้รับจ้างทำการสรุปผลการจัดประชุมระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะโครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร จากหน่วยงานสำนักและสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 31 พฤษถาคม 2562 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร คือ สัดส่วนของเรื่องที่ผู้ประชุมแสดงความคิดเห็น มีดังนี้ เรื่องการพัฒนาระบบ (20%) • การใส่รูปภาพ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) และ INFO Graphic • การตั้งรหัสการเข้าใช้งาน • มีการแจ้งเตือนการอัพเดทข้อมูลในระบบ / การรายงานล่าช้า /แสดงสถานะขั้นตอนการดำเนินงาน (เสนอ-อนุมัติ) • การบันทึกข้อมูล การเข้าใช้ในเวลาเดียวกัน • รองรับการทำงานหลาย Platform เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล(25%) • ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางด้าน งบประมาณ / MIS และหน่วยงานอื่นๆ • เปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน / การเข้าถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เรื่องการใช้งานผู้ใช้งาน (15%) • การอบรมผู้ใช้งาน • ระบบ E-Learning /Live Chat ถามตอบปัญหา เรื่องการรายงานผล (28%) • รายงานผลในรูปแบบที่ทันสมัย มีกราฟ รูปภาพ หรือ Info graphic • สามารถเรียกดูโครงการประเภทเดียวกัน สามารถใส่ Keyword และค้นหาโครงการที่เกี่ยวข้อง • สร้างรายงานได้หลายรูปแบบ • Export เป็น Excel Word หรือ PDF เรื่องอื่นๆ (12%) • สมรรถนะคอมพิเตอร์ และระบบเครือข่ายของ กทม. • ผู้บริหารไม่ได้นำระบบมาใช้ในการบริหารงาน • ผู้บริหารเข้าใจ และนำระบบไปใช้ประโยชน์ พัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้จริง (Practical) 2. สยป.แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อประสานการดำเนินงานกับคณะทำงานของบริษัทผู้รับจ้าง โดยมีการประชุมติดตามร่วมกันและรายงานความคืบหน้าของโครงการทุกๆ เดือน ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ตามรายละเอียดขอบเขตของงานภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย - รายงานสรุปผลรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง - รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์เอกสารข้อมูล และระบบงานที่เกี่ยวข้อง คือ แผนการดำเนิงานหลัก และแผนดำเนินงานในรายลละเอียดของแผนงานหลัก รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ(ฉบับร่าง) - อัพเกรด MS windows จากระบบเดิม 2008/2012 เป็น 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-05-28)

50.00

28/5/2562 :ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 บริษัทจัดประชุมระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของทุกสำนักและสำนักงานเจตรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ที่ โรงแรมปร๊นซ์ พาเลซ เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปวางแผนในการพํฒนาระบบฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-04-18)

40.00

18/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินงวดและคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-03-14)

30.00

14/03/2019:อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจัดจ้าง 1-15 มีนาคม 2562 และจะทำการ e-bidding ในวันที่ 18 มีนาคม 2562และประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล 20 มีนาคม2562 คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในปลายเดีอนมีนาคม2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-02-18)

20.00

18/02/2019:นำร่างขอบเขตงาน TOR ของโครงการฯ ลงประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณะ 3 วัน เพื่อรับฟังความคิดเห็น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-30)

20.00

30/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับแผนและแก้รายละเอียดขอบเขตของงาน TOR.ซึ่งในส่วนของการใช้ทรัพยากรร่วมกับศูนย์ Data Center นั้น ยังไม่พร้อม

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาในการใช้ทรัพยากรร่วมกับศูนย์ Data Center ของกองควบคุมคอมพิวเตอร์ ซึ่งยังไม่พร้อม

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาในการใช้ทรัพยากรร่วมกับศูนย์ Data Center ของกองควบคุมคอมพิวเตอร์ ซึ่งยังไม่พร้อม

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-12-28)

20.00

28/12/2561 : อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-11-29)

15.00

29/11/2018: : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-22)

10.00

22/10/2018:: อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำขอบเขตของงาน
:10%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการรายงานผลการใช้ TOR
:10%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดหา(ขอความเห็นชอบจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ รับซองทางเทคนิค)
:10%
เริ่มต้น :2019-02-01
สิ้นสุด :2019-02-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-02-15
สิ้นสุด :2019-02-15
ขั้นตอน 6
:จัดทำและลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-03-01
สิ้นสุด :2019-03-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามสัญญา(ศึกษาออกแบบระบบวิเคราะห์พัฒนาทดสอบ)
:50%
เริ่มต้น :2019-04-01
สิ้นสุด :2019-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3043

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3043

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-0963

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
47.00

100 / 100
3
66.00

100 / 100
4
80.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **