ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำระบบศูนย์สอบและค่าข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากร กรุงเทพมหานคร (Digital Skill) : 21000000-3154

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

46

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 46

น.ส.ปราณี ตั้งตามนิมิต โทร. 0816199208

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณที่กรุงเทพมหานครจะต้องจัดส่งบุคลากรไปสอบ วัดความรู้กับหน่วยงานภายนอก ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร รองรับการสอบวัดความรู้ของบุคลากรกรุงเทพมหานครทั้งหมด และเป็นการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ “ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเป็นมืออาชีพในการให้บริการประชาชน (BMAPRO 21st) มุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย” ได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจำเป็นต้องจัดทำระบบศูนย์สอบและค่าข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร (Digital Skill)

21070000/21070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ จัดทำระบบศูนย์สอบมาตรฐานในการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร ๒.2 จัดหาข้อสอบสำหรับการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ มีระบบศูนย์สอบมาตรฐานในการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร 3.2 มีข้อสอบสำหรับการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-09-16)

46.00

16/9/2563 : อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ผอ.สยป.พิจารณาส่งคืนงบประมาณของค่าข้อสอบ วงเงิน 9,000,000 บาท (เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) ทำให้มีการปรับวงเงินของโครงการคงเหลือ 1,735,000 บาท สำหรับดำเนินการจัดทำระบบศูนย์สอบ และค่าจัดทำเอกสาร จึงต้องเสนอขออนุมัติโครงการใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :ผอ.สยป.พิจารณาส่งคืนงบประมาณของค่าข้อสอบ วงเงิน 9,000,000 บาท (เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) ทำให้มีการปรับวงเงินของโครงการคงเหลือ 1,735,000 บาท สำหรับดำเนินการจัดทำระบบศูนย์สอบ และค่าจัดทำเอกสาร จึงต้องเสนอขออนุมัติโครงการใหม่

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-08-17)

45.00

17/8/2563 : จัดทำโครงการใหม่ที่จะดำเนินการจริงตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครแนะนำ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-07-17)

44.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครให้จัดทำโครงการใหม่ตามที่จะดำเนินการจริง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-06-16)

43.00

16/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอ ป. กทม. เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและงบประมาณโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-05-19)

42.00

19/5/2563 : ผอ.สยป.พิจารณาส่งคืนงบประมาณของ กิจกรรมที่ 2 ค่าข้อสอบ วงเงิน 9,000,000 บาท (เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) ทำให้วงเงินของโครงการคงเหลือ 1,735,000 บาท สำหรับดำเนินการ กิจกรรมที่ 1 ค่าจัดทำระบบศูนย์สอบ และค่าจัดทำเอกสาร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-04-16)

41.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอ สพข. ส่งรายชื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-12)

40.00

12/3/2563 : ผอ. สยป. เห็นชอบให้ปรับกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-17)

35.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-16)

30.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของฝ่ายการคลัง สก. สยป. เพื่อเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-16)

25.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแก้ TOR ตามข้อคิดเห็นของผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-14)

20.00

14/11/2562 : จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 6 พ.ย.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต ของงาน (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำขอบเขตของงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการรายงานผลการใช้ TOR
:10%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดหา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำร่างสัญญาและลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-02-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-16 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3154

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3154

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1043

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 53.33

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
46.67

100 / 100
3
50.33

100 / 100
4
53.33

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **