รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายที่กำหนด : 2100-1043

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 53.3300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00
100.0000
100 / 100
2
46.67
100.0000
100 / 100
3
50.33
100.0000
100 / 100
4
53.33
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล 30% โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ 30% โครงการจัดทำระบบศูนย์สอบและค่าข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากร กรุงเทพมหานคร (Digital Skill) 25% โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร 95%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล 50% โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ 50% โครงการจัดทำระบบศูนย์สอบและค่าข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากร กรุงเทพมหานคร (Digital Skill) 40%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล 54% โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ 54% โครงการจัดทำระบบศูนย์สอบและค่าข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากร กรุงเทพมหานคร (Digital Skill) 43%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล 57% โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ 57% โครงการจัดทำระบบศูนย์สอบและค่าข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากร กรุงเทพมหานคร (Digital Skill) 46%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง หมายถึง การสร้างระบบฐานข้อมูล และการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางได้สำเร็จตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

พิจารณาจากผลการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแต่ละขั้นตอน คูณ 100 หารด้วยเป้าหมายของการดำเนินการ ถ้าครบขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด