ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล : 21000000-3156

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

57

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 57

น.ส.ปราณี ตั้งตามนิมิต โทร. 0816199208

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องกำหนดนโยบายและวางแนวทางปฏิบัติทางด้านความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหาครใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549ด้วยการนำเทคโนโลยีระบบรหัสแบบกุญแจสาธารณะ หรือกุญแจสมมาตร ที่ประกอบด้วยกุญแจส่วนตัว (Private key) และกุญแจสาธารณะ (Public key) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมด้วยการใช้โปรโตคอลSecure Socket LayerหรือSSL มาประยุกต์ใช้ในการเข้ารหัส และการถอดรหัส (Encryption) ในระหว่างขั้นตอนการรับ–ส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่า เอกสารสำคัญหรือข้อมูลของทางราชการยังคงได้รับการปกป้องและยังคงเป็นความลับ (Data Confidentiality)จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผู้ไม่หวังดีเข้ามาอ่าน หรือขโมยข้อมูลระหว่างการดำเนินธุรกรรมได้

21070000/21070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับการออกใบอนุญาตในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการทำธุรกรรมของกรุงเทพมหานครที่มีความน่าเชื่อถือและมีผลถูกต้องตามกฎหมาย 2.2เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการกับกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต 2.3 เพื่อบ่งบอกและยืนยันตัวบุคคลในโลกดิจิทัล สำหรับรองรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มีผลตามกฎหมาย

เป้าหมายของโครงการ

3.1ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการหรือหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต มีความเชื่อมั่นในด้านการรักษาความลับของข้อมูล ตลอดจนความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลแม้อาจมีการถูกดักจับข้อมูลระหว่างการทำธุรกรรม 3.2 เป็นการยกระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในขั้นตอนการรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนสามารถยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัลได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-09-29)

57.00

29/9/2563 : ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก จึงดำเนินการยกเลิก ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ใหม่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-09-15)

57.00

15/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :มีการประชาพิจารณ์ ทำให้ต้องมีการปรับแก้ TOR

** อุปสรรคของโครงการ :มีการประชาพิจารณ์ ทำให้ต้องมีการปรับแก้ TOR

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-08-17)

56.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศเชิญชวน (ครบกำหนด 18 ส.ค. 2563)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-17)

55.00

17/7/2563 : จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-06-16)

54.00

16/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการ TOR พิจารณาปรับแก้ขอบเขตงานตามการประชาพิจารณ์ ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 18 มิ.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-05-18)

53.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการ TOR พิจารณาปรับแก้ขอบเขตงานตามการประชาพิจารณ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-04-16)

52.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานผลการประชาพิจารณ์ (20 วันทำการ) 2 เม.ย. 63 ถึง 30 เม.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-12)

50.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเห็นชอบ (อยู่ระหว่าง สก.สยป. ตรวจสอบความถูกต้อง)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-17)

45.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงในระบบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-16)

40.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของฝ่ายการคลัง สก. สยป. เพื่อเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-16)

30.00

16/12/2562 : จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติแผน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-14)

20.00

14/11/2562 : จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 6 พ.ย.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต ของงาน (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำขอบเขตของงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการรายงานผลการใช้ TOR
:10%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดหา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำร่างสัญญาและลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-02-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-16 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3156

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3156

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1043

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 53.33

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
46.67

100 / 100
3
50.33

100 / 100
4
53.33

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **