ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมติดตามและประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร : 21000000-3165

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นายกิตติศักดิ์ ภักดี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กก

21030200/21030200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบรอการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ปี 2563

เป้าหมายของโครงการ

431 เกณฑ์ชีวัด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
เป้าหมายที่ ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๓.๑.๒ เพิ่มอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการท?ากิจการสาธารณ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-01-23)

0.00

ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-06)

25.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการเตรียมดำเนินการเพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามกรอบการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2563โดยมีเกณฑ์ชี้วัดเพิ่มจากการประเมินปี พ.ศ. 2562 จำนวน 22 เกณฑ์ชี้วัด (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2562) รวมทั้งสิ้น 431 เกณฑ์ชี้วัด ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอแนวทางต่อคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบแล้ว เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมดำเนินการเพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามกรอบการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 431 เกณฑ์ชี้วัด โดยมีเกณฑ์ชี้วัดเพิ่มจากการประเมินปี พ.ศ. 2562 จำนวน 22 เกณฑ์ชี้วัด ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เรียบร้อยแล้ว และนำเสนอแนวทางต่อคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบแล้ว เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-02)

10.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แจ้งแนวทางการประเมิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:หน่วยงานจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลการจัดเก็บข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ส่งข้อมูลให้สำนักงานกระจายอำนาจฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3165

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3165

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1054

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **