ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมติดตามและประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร : 21000000-3165

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายกิตติศักดิ์ ภักดี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ และอำนาจในการจัดทำและดูแลบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะที่แก้ไขปัญหา ในพื้นที่และตอบสนองความต้องการตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ อปท. ในการให้บริการประชาชน คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบให้ประเมินเกณฑ์ชี้วัดเป้าหมายมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนการประเมินปี 2561 -2563 กรุงเทพมหานครมีเกณฑ์ชี้วัดรวม 431 เกณฑ์ชี้วัด

21030200/21030200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบรอการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ปี 2563

เป้าหมายของโครงการ

431 เกณฑ์ชีวัด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ%
๕.๓.๑.๒ เพิ่มอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการท?ากิจการสาธารณ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-18)

100.00

18/08/2563 : บันทึกและส่งข้อมูล (Submit) ตามแบบติดตามประเมินผล จำนวน 3 แบบ ได้แก่ แบบ กทม. 1 แบบ กทม. 2 – 1 ถึง 2 – 6 และแบบ กทม. 3 ลงใน “โปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท.” ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 จำนวน 421 เกณฑ์ชี้วัด ทั้งนี้ ผลการประเมินในเบื้องต้นจาก “ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดฯ ของกรุงเทพมหานคร” ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ จำนวน 409 เกณฑ์ชี้วัด ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 6 เกณฑ์ชี้วัด ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการในปี 2562 จำนวน 3 เกณฑ์ชี้วัด และไม่มีบริการสาธารณะ จำนวน 3 เกณฑ์ชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-23)

85.00

23/07/2563 : สรุปผลการประเมินเบื้องต้นเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านการกระจายอำนาจของ กทม. ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินและให้ สยป. บันทึกข้อมูลลงในระบบประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ภายใน 15 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-19)

75.00

2020-6-19 : 1)หน่วยงานหลัก 18 หน่วยงาน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบ และบันทึกข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการจัดบริการสาธารณะลงใน “โปรแกรมระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดฯ ของกรุงเทพมหานคร” เรียบร้อยแล้ว จำนวน 431 เกณฑ์ชี้วัด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ขณะอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อสรุปรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านการกระจายอำนาจของ กทม. พิจารณาให้ความเห้นชอบแล้วส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ตามกำหนด 2) สำนักงาน ก.ก.ถ. มีหนังสือเรียน ผว.กทม. ขอความร่วมมือ กทม. ประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตำ่มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ กทม. พ.ศ. 2563 จำนวน 421 เกณฑ์ชี้วัด โดยให้บันทึกข้อมูลลงในระบบภายใน 15 สิงหาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-18)

60.00

18/06/2563 : หน่วยงานหลัก 18 หน่วยงาน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบ และบันทึกข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการจัดบริการสาธารณะลงใน “โปรแกรมระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดฯ ของกรุงเทพมหานคร” เรียบร้อยแล้ว จำนวน 431 เกณฑ์ชี้วัด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ขณะอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อสรุปรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านการกระจายอำนาจของ กทม. พิจารณาให้ความเห้นชอบแล้วส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ตามกำหนด (ภายใน 15 สิงหาคม 2563) ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-20)

40.00

20/05/2563 : หน่วยงานอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานและบันทึกข้อมูลลงในระบบประเมินผลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-24)

30.00

24/04/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-24)

30.00

24/3/2563 : 1.อยู่ระหว่างเตรียมการในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมุลผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดปี พ.ศ. 2563 / 24/3/2563 : อยู่ระหว่างหน่วยงานเตรียมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัด 2. อยู่ระหว่างเสนอสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ขอไม่ประเมินเกณฑ์ชี้วัดและขอปรับเกณฑ์และค่าเป้าหมาย จำนวน 24 เกณฑ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-23)

25.00

2020-1-23 : อยู่ระหว่างเตรียมการในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมุลผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดปี พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-06)

25.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการเตรียมดำเนินการเพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามกรอบการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2563โดยมีเกณฑ์ชี้วัดเพิ่มจากการประเมินปี พ.ศ. 2562 จำนวน 22 เกณฑ์ชี้วัด (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2562) รวมทั้งสิ้น 431 เกณฑ์ชี้วัด ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอแนวทางต่อคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบแล้ว เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมดำเนินการเพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามกรอบการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 431 เกณฑ์ชี้วัด โดยมีเกณฑ์ชี้วัดเพิ่มจากการประเมินปี พ.ศ. 2562 จำนวน 22 เกณฑ์ชี้วัด ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เรียบร้อยแล้ว และนำเสนอแนวทางต่อคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบแล้ว เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-02)

10.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แจ้งหน่วยงานรับทราบเกณฑ์ชี้วัดที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:หน่วยดำเนินการเพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามกรอบการประเมินเกณฑ์ชี้วัด
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:หน่วยงานบันทึกผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดที่รับผิดชอบลงในระบบประเมินผลฯ
:60%
เริ่มต้น :2020-05-04 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-04 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สยป.ประมวลผลนำเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-06-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:กทม.ส่งผลการประเมินให้ สกถ.
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3165

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3165

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1054

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นจากปี 2562

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 1

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
3.30

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **