รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นจากปี 2562 : 2100-1054

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 3.3000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
10.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
3.30
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดแนวทางการจัดเก็บรวบรวมข้อมุลผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดฯ ประจำปี 2563 จำนวน 431 เกณฑ์ชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามกรอบการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2563 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2562) รวมทั้งสิ้น 431 เกณฑ์ชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ที่หน่วยงานหลัก 18 หน่วยงาน ได้จัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ กทม. ที่รับผิดชอบ และบันทึกข้อมูลลงใน “โปรแกรมระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดฯ ของกรุงเทพมหานคร” รวม 431 เกณฑ์ ชี้วัดเรียบร้อยเเล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านการกระจายอำนาจของ กทม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ตามกำหนด (ภายใน 15 สิงหาคม 2563) ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 421 เกณฑ์ ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ จำนวน 409 เกณฑ์ชี้วัด (97.15%) ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 6 เกณฑ์ชี้วัด(1.43%) ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการจำนวน 3 เกณฑ์ชี้วัด (0.71%) และไม่มีบริการสาธารณะ จำนวน 3 เกณฑ์ชี้วัด (0.71%) - ผลการประเมินปี พ.ศ. 2562 ผ่านค่าเป้าหมาย 93.85 % - วิธการคำนวณ ( 97.15 - 93.85 = ร้อยละผลการประเมินที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร หมายถึง เกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ในการประเมินปี พ.ศ. 2563 จำนวน 431 เกณฑ์

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครที่ผ่านค่าเป้าหมาย (ในการประเมินปี 2563) เพิ่มขึ้นจากการประเมินในปี 2562

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ระบบประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
:เป้าหมายที่ ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๓.๑.๒ เพิ่มอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการท?ากิจการสาธารณ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด