ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายสื่อสารหลักของกรุงเทพมหานคร : 21000000-3169

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

ฝ่ายระบบเครื่องและเครือข่าย 022032762

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลักโดยใช้สายใยแก้วนำแสงเป็นตัวกลางเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในสังกัดของกรุงเทพมหานครทั้งสำนักงานเขต 50 เขต สำนัก 16 สำนัก และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าใช้งานระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ระบบงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน และระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยสายใยแก้วนำแสงมีอายุการใช้งานมากกว่า 12 ปี มีสภาพเก่า ชำรุดเสื่อมสภาพ จนทำให้ด้อยประสิทธิภาพและขาดเสถียรภาพ จากเหตุผลดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อการใช้งานและการบริการประชาชนมีความล่าช้าในการเรียกใช้ข้อมูลของระบบสารสนเทศต่าง ๆ จนส่งผลให้ต้องหยุดการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ณ หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครอยู่บ่อยครั้ง ต้องใช้ระยะเวลาแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง อีกทั้งปัจจุบันกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) พร้อมระบบคลาวด์ (Cloud System) เพื่อให้บริการระบบสารสนเทศทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร โดยใช้เครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลักส่งผ่านข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จากปัญหาที่กล่าวถึงข้างต้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลักของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน รวดเร็ว มีเสถียรภาพในการรับส่งข้อมูลสำหรับการเรียกใช้บริการระบบสารสนเทศจากศูนย์ข้อมูลและจากระบบคลาวด์ของกรุงเทพมหานคร

21080100/21080100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายสื่อสารหลักของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพในการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

เป้าหมายของโครงการ

จ้างใช้บริการเครือข่ายสื่อสารหลักของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน รวดเร็ว มีเสถียรภาพในการรับส่งข้อมูลของสำนักงานเขต 50 เขต และหน่วยงานส่วนกลาง 19 หน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-09-25)

80.00

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-20)

70.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด เพื่อลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-21)

70.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด เพื่อลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-19)

70.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับลดวงเงินเหลือ 3 เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-21)

75.00

21/5/2563 : ปรับลดเงินเหลือ 4 เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-21)

75.00

21/4/2563 : จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด เพื่อลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-19)

75.00

อนุมัติปรับลดวงเงินแล้ว เมื่อ 18 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-19)

70.00

19/2/2563 : ขออนุมัติจ้าง ตามหนังสือที่ กท 0508/145 ลว. 28 ม.ค. 63 หน้าห้อง รผอ.สยป. รับเรื่องเมื่อ 28 ม.ค.63 ขณะนี้อยู่ที่ห้อง ผอ.สยป. (ฝ่ายการคลัง เสนอ ผอ.สยป. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้าง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-20)

55.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดหา(รอปรับลดวงเงินและระยะเวลา)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-23)

50.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการฯ รายงานผล TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-19)

40.00

19/11/2562 : จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-25)

40.00

25/10/2562 : คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน TOR
:30%
เริ่มต้น :2019-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการฯ รายงานผล TOR
:10%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดหา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจัดซื้อ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำร่างสัญญาและลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ใช้บริการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3169

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3169

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1055

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาเครือข่ายหลักเครือข่ายภายในและเครือข่ายไร้สาย(กคพ.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
72.50

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **