รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาเครือข่ายหลักเครือข่ายภายในและเครือข่ายไร้สาย(กคพ.) : 2100-1055

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
72.50
100.0000
100 / 100
3
75.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขต อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ ตามหนังสือที่ กท 0508/200 ลว. 5 ก.พ. 63 หน้าห้อง รผอ.สยป.รับเรื่องเมื่อ 6 ก.พ. 63 ปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายสื่อสารหลักของกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับลดระยะเวลาการจ้างจาก 12 เดือน เป็น 5 เดือน คงเหลือวงเงิน 31,041,666.67 บาท เนื่องจากระยะเวลาได้ล่วงเลยจากที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงานจ้างฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขต อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญา ปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายสื่อสารหลักของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับลดระยะเวลาการจ้างจาก 12 เดือน เป็น 3 เดือน คงเหลือวงเงิน 18,624,999.99 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขต สัญญาเลขที่ 3/2563 ลว. 19 มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา ปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายสื่อสารหลักของกรุงเทพมหานคร สัญญาเลขที่ 25/2563 ลว. 27 สิงหาคม 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการจัดหาเครือข่ายหลักเครือข่ายภายในและเครือข่ายไร้สาย หมายถึง การจัดหาเครือข่ายหลักเครือข่ายภายในและเครือข่ายไร้สาย ได้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

พิจารณาจากผลการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแต่ละขั้นตอน คูณ 100 หารด้วยเป้าหมายของการดำเนินการ ถ้าครบขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผลการตรวจรับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด