ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขต : 21000000-3174

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

ฝ่ายระบบเครื่องและเครือข่าย 022032762

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเครือข่ายสื่อสารรับส่งข้อมูลภายในสำนักงานเขต ที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กระจายสัญญาณรอง (Distribute Switch) ไปยังอุปกรณ์กระจายสัญญาณปลายทาง (Access Switch) ของฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงจุดให้บริการประชาชน โดยส่งข้อมูลผ่านตัวกลางที่เป็นสายนำสัญญาณแบบเกลียวคู่ (UTP) ซึ่งส่วนใหญ่ ใช้งานมามากกว่า 10 ปี มีสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพ อีกทั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณรอง (Distribute Switch) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณปลายทาง(Access Switch) มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี เริ่มมีสภาพเก่า มีการชำรุดเสียหายบ่อยขึ้นและล้าหลังในความสามารถทางด้านเทคโนโลยี จากเหตุผลดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ปฏิบัติงานและการบริการประชาชน เช่น การปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มจุดเชื่อมต่อเครือข่ายทำได้ลำบาก อุปกรณ์กระจายสัญญาณมีสภาพเก่าและล้าสมัย ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่มีเสถียรภาพ ส่งผลกระทบต่อการทำงานในวงกว้างของกรุงเทพมหานครที่ต้องการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานด้านความเร็ว มีเสถียรภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขตเพื่อรองรับการใช้งานอย่างบูรณาการ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนและผลประโยชน์ของประชาชนผู้มารับบริการและความคล่องตัวรวดเร็วของบุคลากรกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชน

21080100/21080100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

พื่อปรับเปลี่ยนเครือข่ายสื่อสารข้อมูลโดยส่งข้อมูลผ่านตัวกลางแบบไร้สายแทนที่ระบบสื่อสารแบบสายนำสัญญาณแบบเดิม และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณรอง (Distribute Switch) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณปลายทาง (Access Switch) ให้รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพเหมาะสมกับ การให้บริการประชาชนในปัจจุบัน

เป้าหมายของโครงการ

จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารแบบไร้สายให้ครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย และจุดให้บริการประชาชน ทั้ง 50 สำนักงานเขต (เอกสารแนบแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารไร้สาย)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-09-25)

80.00

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-20)

80.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-21)

80.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา สํญญาเลขที่ 3/2563 ลว. 19 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-19)

80.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-21)

70.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-21)

70.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-19)

70.00

19/3/2563 : ขออนุมัติซื้อ ตามหนังสือที่ กท 0508/200 ลว. 5 ก.พ. 63 ลงนามเมื่อ 2 มี.ค. 63 อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-19)

60.00

19/2/2563 : ขออนุมัติซื้อ ตามหนังสือที่ กท 0508/200 ลว. 5 ก.พ. 63 หน้าห้อง รผอ.สยป.รับเรื่องเมื่อ 6 ก.พ. 63 ขณะนี้อยู่ที่ฝ่ายการคลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-20)

55.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-23)

50.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการฯ รายงานผล TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-19)

40.00

19/11/2562 : จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-25)

40.00

25/10/2562 : คณะกรรมการกำหนดTOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน TOR
:30%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการฯ รายงานผล TOR
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดหา
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจัดซื้อ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำร่างสัญญาและลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ งวดที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3174

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3174

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1055

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาเครือข่ายหลักเครือข่ายภายในและเครือข่ายไร้สาย(กคพ.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
72.50

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **