ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง สำหรับการบริหารจัดการและการบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร : 21000000-3185

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

หัวหน้าฝ่ายระบบเครื่องและเครือข่าย 022032762

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแต่ละระบบทำงานบนเครื่องแม่ข่ายของตนเองทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลสูง จากการที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีจำนวนมาก มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงและต้องเปิดระบบปรับอากาศอย่างเพียงพอต่อการควบคุมอุณหภูมิห้องให้เหมาะสม ประกอบกับเครื่องแม่ข่ายที่ใช้งานอยู่เดิม มีอายุนานหลายปี มีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน มีความเสี่ยงสูงต่อการชำรุดเสียหาย อีกทั้งไม่สามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรของเครื่องให้เต็มขีดสมรรถนะและยืดหยุ่นเหมาะสมกับสภาวะการใช้งานจริงของแต่ละระบบงานในแต่ละช่วงขณะดังที่ต้องการได้เช่นเดียวกับเทคโนโลยีเครื่องแม่ข่ายในปัจจุบัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้อง ทำการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครื่องแม่ข่ายให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดทำระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน ด้วยเทคโนโลยี Virtualization เพื่อรองรับการนำระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน โดยมีการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน ช่วยลดขนาดพื้นที่ในการติดตั้ง จัดการ การใช้งานพื้นที่ที่มีจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลดลง ประหยัดพลังงานไฟฟ้าทั้งนี้ยังทำให้การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลดความซับซ้อนในการจัดการ รวมไปถึง สามารถดูข้อมูลเครื่องแม่ข่ายทั้งหมดได้สะดวกและง่ายขึ้นในหน้าจอเดียวกัน ตอบสนองต่อภารกิจพิเศษที่ต้องการ ใช้งานทรัพยากรของระบบเครื่องแม่ข่ายได้ในเวลารวดเร็ว พร้อมทั้งรองรับปัญหาการขาดแคลนเครื่องแม่ข่ายที่นำมาทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานนาน มีการเสื่อมสภาพ มีสมรรถนะต่ำไม่สามารถรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นได้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องแม่ข่ายเสมือน เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐเพื่อผลักดันสู่ไทยแลนด์ 4.0

21080100/21080100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่มีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับการทำงานของระบบสารสนเทศได้หลากหลายระบบ 2.เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรเครื่องแม่ข่ายเสมือนให้เป็นแบบรวมศูนย์และให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3.เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการการใช้งานพื้นที่ที่มีจำกัดของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดการใช้พลังงาน 4.เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องแม่ข่ายในอนาคต รวมถึง License ของ Software อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถรองรับการเติบโตในอนาคต

เป้าหมายของโครงการ

จัดหาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงเพิ่มเติมให้กับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครในภาพรวม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-20)

90.00

20/8/2563 : คณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับงวด3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-21)

85.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-19)

85.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานงวดที่ 2 และขอขยายระยะเวลาของสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-21)

85.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :กิจการร่วมค้าฯ ส่งมอบงานแล้วแต่ไม่สามารถติดตั้งได้ เนื่องจาก สถานที่ติดตั้ง (Data Center) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแก้ไขพื้นที่ และแก้ไขสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-21)

85.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน คกก.ตรวจรับ งวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูล(Data Center)ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขอแก้ไขสัญญา ทำให้มีผลกระทบต่อการติดตั้งระบบของโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-03-19)

85.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-02-19)

85.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่าง รผอ.สยป. รับทราบผลการตรวจรับงวดที่ 1 ตามหนังสือที่ กท 0508/180 ลว. 3 ก.พ. 63 หน้าห้องรับเรื่องเมื่อ 4 ก.พ. 63 ขณะนี้อยู่ที่ฝ่ายการคลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-01-20)

85.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ต้องติดตั้งและใช้สถานที่ของศูนย์ข้อมูลซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานฯ จัดทำร่างขอบเขตของงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการรายงานผลขอบเขตของงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดหา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำร่างสัญญาและลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3185

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3185

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1058

ตัวชี้วัด : ร้อยละของงบประมาณโครงการที่มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลลดลง(กคพ.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 31.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
17.96

100 / 100
3
25.81

100 / 100
4
31.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **