รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของงบประมาณโครงการที่มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลลดลง(กคพ.) : 2100-1058

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณโครงการที่มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล หมายถึง รายการงบประมาณการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล หมายถึงรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย(Sever) หน่วยความจำสำรอง(Storage) ระบบปฏิบัติการ(Operation System:OS) ระบบจัดการฐานข้อมูล(DBMS) เครือข่ายการสื่อสาร และค่าบำรุงรักษา(Maintenance) ระบบการเฝ้าระวัง(Monitoring and Security) เป็นต้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(A-B) x 100 หารด้วย A A หมายถึงค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 B หมายถึงค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลตามข้อบัญญัติระหว่างปีงบประมาณพ.ศ.2562-2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด