รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของงบประมาณโครงการที่มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลลดลง(กคพ.) : 2100-1058

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.8100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
17.96
100.0000
100 / 100
3
25.81
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มาจากโครงการของหน่วยงานที่ขอผ่านบอร์ดในปีงบประมาณ 62 และ 63 โดยมียอดเงินงบประมาณ(ครุภัณฑ์)ที่ลดลง เป็นเงิน 45,199,870 บาท จากยอดเงินลงทุนของศูนย์ข้อมูล (Data Center)ของกรุงเทพมหานครเป็นเงิน 251,640,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการ จำนวน 24 โครงการ งบประมาณครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ 64,969,870 บาท นำมาคำนวณ สัดส่วนที่ลดลง มาจาก ต้นทุนงบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คูณด้วย 100 หารด้วยต้นทุนของ DC

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณโครงการที่มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล หมายถึง รายการงบประมาณการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 (*นับหน่วยงานที่ใช้งานจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล หมายถึง รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Sever) หน่วยความจำสำรอง (Storage) ระบบปฏิบัติการ (Operation System:OS) ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) เครือข่ายการสื่อสาร และค่าบำรุงรักษา (Maintenance) ระบบการเฝ้าระวัง (Monitoring and Security) และค่าใช้จ่ายประกอบ เป็นต้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

งบประมาณโครงการที่มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ลดลง * 100 / มูลค่าการลงทุนของ Data Center

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.เอกสารแสดงรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านเทคโนโลยีฯ ของหน่วยงานที่มาใช้ทรัพยากรของ Data Center ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2.เอกสารการประเมินค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านเทคโนโลยีฯ ที่ลดลง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด