ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร : 21000000-3186

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

ฝ่ายระบบเครื่องและเครือข่าย 022032762

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบการจัดการฐานข้อมูลสำหรับศูนย์ข้อมูล พร้อมทั้งระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังประสิทธิภาพการให้บริการ อุปกรณ์ และโครงข่ายของศูนย์ข้อมูลขึ้น โดยในการจัดหาซอฟต์แวร์ที่ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการระบบสารสนเทศของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร สามารถใช้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) ครอบคลุมทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ (Infrastructure as a Service : IaaS) และซอฟต์แวร์ Platform as a Service (PaaS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลและรองรับความต้องการใช้งานของทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

21080100/21080100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานครมีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบเป็นไปตามมาตรฐานสากลและรองรับความต้องการใช้งานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

1.จัดหาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ที่จำเป็นต้องใช้ในระบบการบริหารจัดการและการให้บริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 2.จัดหาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูล 3.จัดหาซอฟต์แวร์ระบบการจัดการฐานข้อมูลสำหรับศูนย์ข้อมูล 4.จัดหาซอฟต์แวร์ระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังประสิทธิภาพการให้บริการ อุปกรณ์และเครือข่ายของศูนย์ข้อมูล 5.จัดหาซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์แบบศูนย์กลาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-20)

85.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-21)

85.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-19)

85.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-21)

85.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) - เริ่ม 27 ก.ย. 62 - 30 พ.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-21)

85.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูล(Data Center)ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขอแก้ไขสัญญา ทำให้มีผลกระทบต่อการติดตั้งระบบของโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-03-19)

85.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-02-19)

85.00

19/2/2563 : ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ : งวดที่ 2 ขอเลื่อนการติดตั้ง เนื่องจากรอ ติดตั้งในห้อง Data Center

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-01-20)

85.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานงวดที่1

** ปัญหาของโครงการ :ต้องติดตั้งและใช้สถานที่ของศูนย์ข้อมูลซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานฯ จัดทำร่างขอบเขตของงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการรายงานผลขอบเขตของงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดหา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำร่างสัญญาและลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3186

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3186

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1058

ตัวชี้วัด : ร้อยละของงบประมาณโครงการที่มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลลดลง(กคพ.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.8100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
17.96

100 / 100
3
25.81

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **