ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5 : 22000000-3937

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฉันทนา 2414

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆมีหน้าที่ในการเก็บขน รวบรวมขยะมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สถานประกอบการต่างๆ ชุมชน ตลาด และนำไปทิ้งทำลายอย่างถูกสุขลักษณะ โดยดำเนินการเป็นประจำทุกวันมีขอบเขตการปฏิบัติงานทั่วทั้งกรุงเทพมหานครในการดำเนินการได้ใช้รถเก็บขนมูลฝอยชนิดต่างๆตามลักษณะงาน

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงาน - เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

เป้าหมายของโครงการ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5 จำนวน 262 คัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-23)

100.00

2020-7-23 : สิ้นสุดสัญญาเช่ารถเก็บขมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-26)

100.00

2020-6-26 : สิ้นสุดสัญญาเช่ารถเก็บขมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-22)

60.00

22/5/2563 : วันที่ 1-30 เมษายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 89 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 8,054,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 88 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 12,484,630 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 87 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 11,679,170 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-20)

30.00

20/2/2563 : วันที่ 1-31 มกราคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 86 เดือนมกราคม 2563 จำนวน 12,484,630 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 :วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 85 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 17,279,486 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 84 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 18,620,340 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 83 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 19,241,018 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสล.65/2555 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 กับบริษัทอิทธิพร อิมปอร์ต จำกัด วันเริ่มสัญญา : 23 ธ.ค. 55 ระยะเวลาจ้าง : 7 ปี (2556 – 2563) วันสิ้นสุดสัญญา : 21 เม.ย. 63 วันที่ 1-30 กันยายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 82 เดือนกันยายน 2562 จำนวน 18,620,340 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3937

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3937

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0949

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **