รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร : 2200-0949

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
35.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทบทวนผลการสำรวจความพึงพอใจของปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแบบสอบถาม ออกแบบและเตรียมจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกขอความร่วมมือสำนักงานเขตทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการเก็บขนมูลฝอยและการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร ปี 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ออกแบบการทอดแบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบ Google form 2.จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีค่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน 2. รวบรวมแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ผ่านระบบ google form 3. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ google form ผลการสำรวจสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 6,008 ชุด พบว่าภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอย ร้อยละ 97.3 2. ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน จำนวน 2,165 ชุด พบว่าภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน ร้อยละ 99.1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน 2. รวบรวมแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ผ่านระบบ google form 3. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ google form ผลการสำรวจสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 6,008 ชุด พบว่าภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอย ร้อยละ 97.3 2. ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน จำนวน 2,165 ชุด พบว่าภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน ร้อยละ 99.1

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด