ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกาจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่ 5 : 22000000-3947

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฉันทนา 2414

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรที่หมดอายุงาน รวมทั้งจะต้องมีการปรับปรุงระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ซึ่งหากกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ดำเนินการบริหารและเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปฏิกูล จะต้องใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ให้มีประสิทธิภาพเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลบ.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/9/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 52 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 3,043,728.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 10712/63 และ 10714/63 ลว.5 ส.ค. 63 2.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-31 ส.ค.63) เท่ากับ 7,373 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/8/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 51 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 2,826,609 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 9438/63 และ 9440/63 ลว.1 ก.ค. 63 2.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-31 ก.ค.63) เท่ากับ 6,825 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 50 ประจำเดือน เมษายน 2563 เป็นเงิน 2,595,260.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 8799/63 และ 8800/63 ลว.10 มิ.ย. 63 2.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-30 มิ.ย.63) เท่ากับ 7,136 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/6/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 49 ประจำเดือน มีนาคม 2563 เป็นเงิน 2,889,448 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 7841/63 และ 7848/63 ลว. 8 พ.ค. 63 2.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-31 พ.ค.63) เท่ากับ 6,655 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-22)

60.00

22/5/2563 : 1.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-30 เม.ย.63) เท่ากับ 5,956 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 47 ประจำเดือน มกราคม 2563 เป็นเงิน 2,894,700.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 5586/63 และ 5588/63 ลว. 6 มี.ค. 63 2.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 48 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 2,951,045.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 6439/63 และ 6440/63 ลว. 27 มี.ค. 63 3.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-31 มี.ค.63) เท่ากับ 6,703 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 46 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 3,025,010.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 4507/63 4510/63 และ 4511/63 ลว. 7 ก.พ. 63 2.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-29 ก.พ.63) เท่ากับ 6,888 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-20)

30.00

20/2/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 45 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 3,035,228.75 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 3692/63 และ 3693/63 ลว. 17 ม.ค. 63 2.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-31 ม.ค. 63) เท่ากับ 6,698 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : 1.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-31 ธ.ค. 62) เท่ากับ 7,038 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 43 ประจำเดือน กันยายน 2562 เป็นเงิน 2,976,162 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1087/63 และ 1088/63 ลว. 14 พ.ย. 62 และ ค่างานงวดที่ 44 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 3,074,861.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1561/63 และ 1563/63 ลว. 28 พ.ย. 62 2.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-30 พ.ย. 62) เท่ากับ 7,047 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-31 ต.ค. 62) เท่ากับ 7,189 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : 1. ดำเนินการตามสัญญากับบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ระยะเวลาจ้าง 5 ปี ในวงเงิน 348,957,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ สสล.88/2559 ลว. 4 มี.ค. 59 วันเริ่มสัญญา 7 มี.ค. 59 สิ้นสุดสัญญา 7 มี.ค. 64 2. ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-30 ก.ย. 62) เท่ากับ 6,883 ลบ.ม. 3.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 42 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 3,105,898.75 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 11661/62 และ 11662/62 ลว. 10 ก.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3947

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3947

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0949

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **