ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ 2 : 22000000-3948

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฉันทนา 2414

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรที่หมดอายุงาน รวมทั้งจะต้องมีการปรับปรุงระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ซึ่งหากกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ดำเนินการบริหารและเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปฏิกูล จะต้องใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ให้มีประสิทธิภาพเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลบ.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/9/2563 : 1.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-31 ส.ค.63) เท่ากับ 4,847 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/8/2563 : 1.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-31 ก.ค.63) เท่ากับ 5,369 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : 1.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-30 มิ.ย.63) เท่ากับ 5,369 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 56 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 2,317,728.45 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 9333,9334/63 ลว. 29 มิ.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/6/2563 : 1.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-31 พ.ค.63) เท่ากับ 5,316 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 55 ประจำเดือน เมษายน 2563 เป็นเงิน 2,307,630.05 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 8416,8417/63 ลว. 28 พ.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-22)

60.00

22/5/2563 : 1.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-30 เม.ย.63) เท่ากับ 5,211 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 54 ประจำเดือน มีนาคม 2563 เป็นเงิน 2,543,777.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 7313,6314/63 ลว. 23 เม.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : 1.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-31 มี.ค.63) เท่ากับ 5,843 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 53 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 2,455,416.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 6264,6266/63 ลว. 25 มี.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : 1.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-29 ก.พ.63) เท่ากับ 5,650 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 52 ประจำเดือน มกราคม 2563 เป็นเงิน 2,384,970.20 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 5508,5509/63 ลว. 4 มี.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-20)

30.00

20/2/2563 : 1.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-31 ม.ค.63) เท่ากับ 5,367 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 51 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 2,697,340.90 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 3920,3921/63 ลว. 30 ม.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : 1.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-31 ธ.ค. 62) เท่ากับ 6,188 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 50 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,626,263.70 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 2638,2639,2640/63 ลว. 26 ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : 1.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-30 พ.ย. 62) เท่ากับ 6,054 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 49 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 2,462,650.20 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1559/62,1562/62 ลว. 28 พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : 1.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-31 ต.ค. 2562) 5,662 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 48 ประจำเดือน กันยายน 2562 เป็นเงิน 2,384,144.85 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1417/62,1522/62 ลว. 20 พ.ย. 62 และ 26 พ.ย.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : 1.ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ สสล. 1/2559 ลว. 15 ต.ค. 58 กับบริษัท ไพโรจน์ สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด ในวงเงิน 221,630,750 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี วันเริ่มสัญญา 16 ต.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา 15 ต.ค. 63 2. ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-30 ก.ย. 2562) 5,428 ลบ.ม. 3. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 47 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 2,471,534.85 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 11686,11688/62 ลว. 11 ก.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3948

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3948

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0949

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **