ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน : 22000000-3953

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฉันทนา 2414

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการเพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้าง โดยการเพิ่มจำนวนเที่ยวการเก็บขนมูลฝอย จึงจำเป็นต้องจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน เพื่อทดแทนรถเก่าที่ชำรุดเสื่อมสภาพและจัดสรรเพิ่มให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรถเช่าไปแล้วไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 464 คัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/9/2563 : วันที่ 21 -31 สิงหาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/8/2563 : ส่งตรวจรับและเบิกจ่ายงวดที่ 5 จำนวน 29,456,000 บาท รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 294 คัน วันที่ 1-30 เมษายน 2563 และรถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน วันที่ 21 -30 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : ส่งตรวจรับและเบิกจ่ายงวดที่ 4 จำนวน 12,308,800 บาท รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 92 คัน วันที่ 1-31 มีนาคม 2563 รถออกปฏิบัติงานจำนวน 92 คัน วันที่ 20 -31 มีนาคม 2563 และรถออกปฏิบัติงาน จำนวน 110 คัน วันที่ 28 -31 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/6/2563 : เบิกจ่ายงวดที่ 3 จำนวน 7,470,400 บาท รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 92 คัน วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-22)

60.00

22/5/2563 : ส่งตรวจรับและเบิกจ่ายงวดที่ 2 จำนวน 7,985,600 บาท รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 92 คัน วันที่ 1-31 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : ส่งตรวจรับและเบิกจ่ายงวดที่ 1 จำนวน 2,318,400 บาท รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 92 คัน วันที่ 23-31 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : ส่งมอบรถงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 และนำรถออกปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-20)

30.00

20/2/2563 : ส่งมอบรถงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และนำรถออกปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : ส่งมอบรถงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และนำรถออกปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : นำรถงวดที่ 1 ออกปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับรถงวดที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสล.4/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 กับบริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จำกัด วันเริ่มสัญญา : 23 ธ.ค. 62 ระยะเวลาจ้าง : 5 ปี (2563 – 2568) วันสิ้นสุดสัญญา : 20 เม.ย.68

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3953

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3953

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0949

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **