ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 239 คัน : 22000000-3958

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฉันทนา 2414

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆมีหน้าที่ในการเก็บขนมูลฝอย เพื่อรองรับกับปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น จากการขยายตัวของเมือง มีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น มีซุปเปอร์มาเก็ตและตลาดเพิ่มขึ้น ตลอดจนการให้บริการสาธารณะต่างๆ

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยจำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยไม่ให้มีขยะตกค้าง

เป้าหมายของโครงการ

โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 239 คัน - รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 177 คัน - รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 62 คัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/9/2563 : ลงนามสัญญาเลขที่สัญญา สสล.123/2563 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 กับบริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จำกัด เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 239 คัน (รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 62 คัน และรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 177 คัน) เป็นระยะเวลา 5 ปี คิดเป็นราคารวมค่าเช่ารถทั้งสิ้น 1,273,406,750.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-27)

80.00

27/8/2563 : ลงนามสัญญาเลขที่สัญญา สสล.123/2563 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-29)

75.00

29/7/2563 :บริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและได้เสนอราคาค่าเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 62 คัน เป็นค่าเช่า 2,555.-บาท/คัน/วัน และค่าเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 177 คัน เป็นค่าเช่า 3,045.-บาท/คัน/วัน คิดเป็นราคารวมค่าเช่ารถทั้งสิ้น 1,273,406,750.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสี่แสนหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และได้รายงานผลการประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 239 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1103/3530 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบรายงานการพิจารณาผลของคณะกรรมการพิจารณาผล และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน) ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการพิจารณาผลของคณะกรรมการฯ และอนุมัติให้เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 239 คัน (รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 62 คัน และรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 177 คัน) เป็นระยะเวลา 5 ปี ตามหนังสือสำนักการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กท 1305/3778 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/6/2563 : เห็นชอบขอเช่าวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ประกาศร่างประกวดราคาเช่าวันที่ 2 - 10 มิถุนายน 2563 ไม่มีผู้วิจารณ์ ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่า วันที่ 16 - 25 มิถุนายน 2563 ยื่นเสนอราคา วันที่ 26 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-22)

60.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างเห็นชอบรายงานขอเช่า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายงานขอเช่า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-20)

30.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ ฝบส.1510/2562 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3958

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3958

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0949

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **