ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการอบรมแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร : 22000000-3962

สํานักสิ่งแวดล้อม

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

ฉันทนา 2414

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมฯ สำนักสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการอบรมแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและจัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสถานประกอบการและประชาชน อันจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ และประชาชนเกิดความเข้าใจในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมฯ รวมทั้งแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมฯ และแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ และประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ จัดประชุมชี้แจงร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมฯ และแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔๐ คน หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต จำนวน ๕๐ คน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บค่าธรรมเนียมของสำนักงานเขต จำนวน ๑๐๐ คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๑๐ คน ๓.๒ จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมฯ และแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการและประชาชน จำนวน 390 คน ประกอบด้วย ผู้แทนสถานประกอบการและผู้นำชุมชนจาก 50 สำนักงานเขต จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ จำนวน 100 คน รวม 300 คน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บค่าธรรมเนียมของสำนักงานเขต จำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในสำนักสิ่งแวดล้อมจำนวน 10 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการรุ่นละ 10 คน รวม 30 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : จัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3962

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3962

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0951

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **