ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการอบรมแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร : 22000000-3962

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

ฉันทนา 2414

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมฯ สำนักสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการอบรมแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและจัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสถานประกอบการและประชาชน อันจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ และประชาชนเกิดความเข้าใจในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมฯ รวมทั้งแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมฯ และแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ และประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ จัดประชุมชี้แจงร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมฯ และแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔๐ คน หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต จำนวน ๕๐ คน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บค่าธรรมเนียมของสำนักงานเขต จำนวน ๑๐๐ คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๑๐ คน ๓.๒ จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมฯ และแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการและประชาชน จำนวน 390 คน ประกอบด้วย ผู้แทนสถานประกอบการและผู้นำชุมชนจาก 50 สำนักงานเขต จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ จำนวน 100 คน รวม 300 คน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บค่าธรรมเนียมของสำนักงานเขต จำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในสำนักสิ่งแวดล้อมจำนวน 10 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการรุ่นละ 10 คน รวม 30 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-09-15)

40.00

15/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าคุรุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ัยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-08-27)

40.00

27/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าคุรุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ัยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-31)

40.00

31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าคุรุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ัยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-29)

40.00

29/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าคุรุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ัยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-30)

40.00

30/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าคุรุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ัยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ทำให้ต้องระงับการจัดอบรมสัมมนาออกไปก่อน จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ทำให้ต้องระงับการจัดอบรมสัมมนาออกไปก่อน จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-28)

40.00

28/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าคุรุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ัยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ทำให้ต้องระงับการจัดอบรมสัมมนาออกไปก่อน จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ทำให้ต้องระงับการจัดอบรมสัมมนาออกไปก่อน จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-27)

40.00

2020-4-27 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าคุรุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ัยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ทำให้ต้องระงับการจัดอบรมสัมมนาออกไปก่อน จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ทำให้ต้องระงับการจัดอบรมสัมมนาออกไปก่อน จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : ดำเนินการเวียนแจ้งหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมจากสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และจัดทำหนังสือขอใช้สถานที่ในการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-20)

30.00

20/2/2563 : ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 แล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและอบรมจากสำนักงานเขต 50 เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : จัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3962

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3962

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0951

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **