ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการอบรมบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมมูลฝอย : 22000000-3966

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

วรรณิภา วงศ์ยะรา 2448

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปริมาณมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานครที่ต้องจัดการ อย่างเร่งด่วน โดยมูลฝอยที่เกิดขึ้นหากมีการจัดการอย่างไม่เหมาะสม จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงงบประมาณของกรุงเทพมหานครที่เพิ่มสูงขึ้นจากการจัดการมูลฝอย ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีนโยบายรณรงค์ ส่งเสริมและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle)

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจการจัดการ มูลฝอยตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) และการบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร - เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยและการป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการปฏิบัติงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดการอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการมูลฝอยตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) รวมถึงทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยและการป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 732 คน ประกอบด้วย - พนักงานเก็บขนมูลฝอยและพนักงานกวาดของกรุงเทพมหานคร จำนวน 660 คน (รุ่นละ 110 คน จำนวน 6 รุ่น) - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน/รุ่น - วิทยากร 2 คน/รุ่น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-27)

100.00

2020-4-27 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรุปเนื้อหาการอบรมจากวิทยากร เพื่อประกอบการสรุปผลการดำเนินโครงการนำเรียนผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-23)

90.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรุปเนื้อหาการอบรมจากวิทยากร เพื่อประกอบการสรุปผลการดำเนินโครงการนำเรียนผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-20)

80.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างการประเมินผลคะแนน และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-23)

70.00

23/1/2563 : ดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรสบรวมมูลฝอย จำนวน 6 รุ่น เมื่อวันที่ 14-16 และ 20-22 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตัน พาร์ค สวีท เขตดินแดง เวลา 08.30 - 16.30 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม และขออนุมัติบุคลากรผู้เข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และจัดทำคำสั่งเพื่อขออนุมัติบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : 1. จัดเตรียมเอกสารใบเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประกอบการขออนุมัติงบประมาณโครงการ 2. ประสานวิทยากรเพื่อบรรยายให้กับผู้เข้ารับการอบรม 3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประกอบการอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรม 4. ติดต่อประสานงานสถานที่จัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3966

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3966

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0951

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **