ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก : 22000000-3984

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

จินตนา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก

22040000/22040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก

เป้าหมายของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก
๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม%
๒.๔.๑.๑ ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-10)

10.00

10/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-09-02)

60.00

2/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด และถูกเรียกงบประมาณคืน

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด และถูกเรียกงบประมาณคืน

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด และถูกเรียกงบประมาณคืน

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-26)

60.00

26/8/2563 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด และถูกเรียกงบประมาณคืน

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิดและถูกเรียกงบประมาณคืน

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิดและถูกเรียกงบประมาณคืน

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-24)

60.00

24/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิดและถูกเรียกเงินคืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิดและถูกเรียกเงินคืน

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-19)

60.00

19/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงต้องเลื่อนการฝึกอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด และได้จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตามหนังสือด่วนมาก ที่ กท 1104/2436 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

26/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงต้องเลื่อนการฝึกอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด และได้จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตามหนังสือด่วนมาก ที่ กท 1104/2436 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงได้เลื่อนการฝึกอบรมดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเลื่อนการฝึกอบรม ครั้งที่ 2 เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงได้เลื่อนการฝึกอบรมดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และได้จัดทำหนังสือขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมฯ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท ๑๑๐๔/๑๓๑๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงได้เลื่อนการฝึกอบรมดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมรายชื่อผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท๑๑๐๔/๗๔๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๖๓

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินงวดและขออนุมัติการจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับการดำเนินโครงการ ฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-17)

20.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำหนังสือและรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการและจัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3984

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3984

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0971

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 - 2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 45

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **