รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 - 2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก : 2200-0971

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 45.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก - จัดทำรายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ - จัดทำหนังสือขอรายชื่อ และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่างๆ โครงการ ที่ 2 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 –2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก - จัดเตรียมการประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๖ - สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนโครงการ ฯ - จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงการ ฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมการฝึกอบรมฯ โดยได้จัดทำหนังสือประสานขอรายชื่อข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว โครงการที่ 2 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฯ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงการ ฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฯ อยู่ระหว่างการชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการฝึกอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด โครงการที่ 2 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 –2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก ได้มีการประชุมทางไกลออนไลน์กับคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ที่ปรึกษาโครงการและผู้เชี่ยวชาญ JICA เพื่อสรุปแนวทางและวิธีการในการคำนวณเพื่อกำหนดเป้าหมาย และฝึกอบรม (Training Module 3) เพื่อจัดทำเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฯ ฉบับใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 - 2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 - 2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 - 2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก
:เป้าหมายที่ ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๑ ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด