ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตามตรวจสอบการดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงระหว่างการก่อสร้างเบื้องต้น : 22000000-3987

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุวรรณา กองกาไว โทร. 0 2203 2953 หรือโทร.2462

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครประสบปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 และ PM10) ที่ตรวจพบว่าเกินมาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาว และพบมากบริเวณริมถนนที่มีการจราจรหนาแน่น และพื้นที่ที่มีการก่อสร้างอาคารโดยเฉพาะพื้นที่แนวรถไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้แก่รถไฟฟ้าในหลายเส้นทาง ส่งผลให้เกิดการลงทุนด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมาก ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา จึงเป็นที่มาให้มีการกำหนดแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๑ ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๓.๓ ควบคุมฝุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร มาตรการที่ ๑ ควบคุมฝุ่นละอองระหว่างการก่อสร้างเบื้องต้นตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดตัวชี้วัดคือ ร้อยละ ๑๐๐ ของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองได้รับการควบคุม ข้อมูลจากกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม พบว่า ในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.กทม.) ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว จำนวน ๒๒๔ โครงการ และคณะทำงานติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ รวมจำนวน ๘๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓ และพบว่ามีบางโครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้รายงาน EIA อย่างเคร่งครัด หรือปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองและเสียงดังรบกวน และข้อพิพาททางกฎหมายตามมาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาดังกล่าวเกิดจากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้รับเหมาก่อสร้างไม่เห็นความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานอนุญาตขาดการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้ก่อมลพิษ ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาต นำมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA และข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (Monitoring Report) ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตด้วย (ตามมาตรา ๕๑/๓) และเจ้าหน้าที่อนุญาตหรือนายตรวจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้องกำกับดูแลและควบคุมให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA เพื่อป้องกันมิให้การก่อสร้างส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงให้น้อยที่สุด ดังนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการกำกับดูแลและควบคุมการก่อสร้างอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงจึงได้จัดทำโครงการติดตามตรวจสอบการดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงระหว่างการก่อสร้างเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักการโยธา สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามตรวจสอบและควบคุมปัญหาฝุ่นละอองและเสียงจากการก่อสร้างให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป

22040000/22040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับเหมาก่อสร้างมีความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการก่อสร้างที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.กทม.) ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างจากกรุงเทพมหานครและยังไม่เคยได้รับการติดตามตรวจสอบการดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงระหว่างการก่อสร้างจากคณะทำงานฯ ได้รับการควบคุมตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียง ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
๑.๑.๓.๓ กิจกรรมการก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมีการควบคุมฝุ่น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2563 : รวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลและประเมินผลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-23)

85.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานแจ้งเจ้าของโครงการหรือผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อและที่อยู่ของเจ้าของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหนังสือแจ้งเจ้าของโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำหนังสือแจ้งสำนักการโยธาและสำนักงานเขตเพื่อขอเลื่อนแผนในการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบฯ ของคณะทำงานฯ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอผู้บริหารและสำเนาแจ้งคณะทำงานฯ ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมทั้งจัดทำแผนการลงพื้นที่ฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนในการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนและจัดเตรียมรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3987

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3987

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0961

ตัวชี้วัด : ร้อยละของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองได้รับการควบคุม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **