รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองได้รับการควบคุม : 2200-0961

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00
100
100 / 100
2
20.00
100
100 / 100
3
100.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการที่ 1. ได้รับอนุมัติโครงการและสำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณในการดำเนินงานให้สำนักงานเขต 50 เขตแล้ว และขอรายชื่อคณะกรรมการจัดประกวดถนนอากาศสะอาดต้นแบบในกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร โครงการที่ 2.ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ดำเนินการประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมรายละเอียดของข้อมูล โครงการที่ 3. ได้รับอนุมัติโครงการและเงินประจำงวดแล้ว กำลังเตรียมการจัดสัมมนาวิชาการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการติดตามตรวจสอบการดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงระหว่างการก่อสร้างเบื้องต้น ดำเนินการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบฯ เวียนแจ้งให้สำนักงานเขตทราบแล้ว 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างอาคารในกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 188 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการติดตามตรวจสอบการดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงระหว่างการก่อสร้างเบื้องต้น ได้จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 แก่ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาต จำนวน 240 ราย 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างอาคารในกรุงเทพมหานคร ยกเลิกกิจกรรมการอบรมฯ และคืนงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการติดตามตรวจสอบการดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงระหว่างการก่อสร้างเบื้องต้น ได้จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 แก่ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาต จำนวน 240 ราย 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างอาคารในกรุงเทพมหานคร ยกเลิกกิจกรรมการอบรมฯ และคืนงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ร้อยละของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองได้รับการควบคุม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองได้รับการควบคุม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ร้อยละของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองได้รับการควบคุม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
:๑.๑.๓.๓ กิจกรรมการก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมีการควบคุมฝุ่น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27
162564พฤศจิกายน 2563102020-11-132020-11-13
172564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
182564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
192564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
202564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29