ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 –2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก : 22000000-3989

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

จินตนา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 –2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก

22040000/22040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 –2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก

เป้าหมายของโครงการ

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 –2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๑ ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-23)

80.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดฝึกอบรมทางไกลออนไลน์ (Training module 4) ซึ่งฝึกอบรมในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 เพื่อรวบรวมข้อมูลและหารือโครงการที่เกี่ยวข้องในด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเตรียมการสำหรับแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ ทั้งนี้รายงานการฝึกอบรม (Training module 3) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือที่ กท 1104/3292 ลงวันที่ 13 ก.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-19)

75.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานการฝึกอบรม (Training module 3) ซึ่งได้จัดฝึกอบรมฯ ทางไกลออนไลน์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานการฝึกอบรม (Training module 3) ซึ่งได้จัดฝึกอบรมฯ ทางไกลออนไลน์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการฝึกอบรม (Training Module) เพื่อจัดทำเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ฯ ฉบับใหม่ และได้มีการประชุมทางไกลออนไลน์กับคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ที่ปรึกษาโครงการ และผู้เชี่ยวชาญ JICA เพื่อสรุปแนวทางและวิธีการในการคำนวณเพื่อกำหนดเป้าหมาย และชี้แจงถึงการดำเนินงานในขั้นต่อไป ในวันที่ 17 และ 24 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงการ ฯ โดยกำหนดการประชุมวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๖๓ ตามหนังสือเชิญประชุม ที่ กท ๑๑๐๔/๗๓๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๖๓

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "มุ่งสู่อาคารเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบและใช้งานอาคาร" โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-17)

25.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงการ ฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรุปรายงานการประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนโครงการ ฯ และดำเนินการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงการ ฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมการประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๖

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3989

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3989

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0971

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 - 2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 45.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **