ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมตรวจวัดมลพิษรถสองแถวร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) : 22000000-3995

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

75.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75.00

จินตนา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กิจกรรมตรวจวัดมลพิษรถสองแถวร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

22040000/22040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมตรวจวัดมลพิษรถสองแถวร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมตรวจวัดมลพิษรถสองแถวร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๓.๑ ลดจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-23)

75.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตามแผนฯ จำนวน 2 จุด ได้แก่ (1) ตลาดหนองจอกซีพี เขตหนองจอก (2) อู่รถนิคมนำไกร เขตลาดกระบัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-24)

65.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกเลิกแผนการออกปฏิบัติงานการตรวจวัด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-26)

65.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนยกเลิกแผนการออกปฏิบัติงานการตรวจวัด

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกเลิกแผนการออกปฏิบัติงานการตรวจวัด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตามแผน จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1)6 มี.ค.63 สาธุประดิษฐ์ ซอย 20 2) 13 มี.ค.63 วัดหลวงพ่อโอภาสี 3) 20 มี.ค.63 ตลาดลาดกระบัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

2020-2-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตามแผน จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1)7 ก.พ.63 วัดพุทธบูชา 2) 14 ก.พ.63 ถนนสามวา 3) 21 ก.พ.63 สุเหร่าชีรอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตามแผน จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1)10 ม.ค.63 ตลาดหนองจอก 2) 17 ม.ค.63 วัดพระยาสุเรนทร์ 3) 24 ม.ค.63 ตลาดมีนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไมีมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตามแผนฯ จำนวน 2 จุด ได้แก่ (1) ซอยโกสุม 43 เขตดอนเมือง (2) หมู่บ้านศิริสุข เขตดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตามแผนฯ จำนวน 4 จุด ได้แก่ (1) วันที่ 1 พ.ย.62 แฟตห้วยขวาง (2) วันที่ 8 พ.ย. 62 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ 2 (3) วันที่ 15 พ.ย. 62 รามอินทรา 34 (4) วันที่ 22 พ.ย.62 เคหะท่าทราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.จัดทำแผนประจำเดือน ตุลาคม 2562 2. ออกปฏิบัติงานตามแผนฯ จำนวน 4 จุด ได้แก่ (1) วันที่ 4 ต.ค. 62 ซอยสุขุมวิท 103 (2) วันที่ 11 ต.ค. 62 ซอยทองหล่อ (3) วันที่ 18 ต.ค. 62 วัดบึงทองหลาง (4) วันที่ 25 ต.ค.62 ซอยวัดกุณฑี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3995

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3995

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0955

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐานลดลง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.93

100 / 100
2
4.45

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **