รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐานลดลง : 2200-0955

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7.4100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.93
100.0000
100 / 100
2
4.45
100.0000
100 / 100
3
4.00
100.0000
100 / 100
4
7.41
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการตวจวัดมลพิษจากยานพาหนะจำนวน 4,550 คัน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1,425 คัน คิดเป็นร้อยละ 31.32

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะจำนวน 6,664 คัน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 1,855 คัน คิดเป็นร้อยละ 27.84

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะจำนวน 11,049 คัน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 2,540 คัน คิดเป็นร้อยละ 22.99

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะจำนวน 17,959 คัน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 2,869 คัน คิดเป็นร้อยละ 15.98

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐานลดลง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐานลดลง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐานลดลง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๓.๑ ลดจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด