ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 22000000-4006

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 2412

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม มีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดโรคปลอดภัยในการทำงาน โดยการจัดสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดี โดยนำหลักการด้านอาชีวอนามัยมาประยุกต์ใช้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการสืบค้น ประเมินความเสี่ยงจาการทำงานแล้ว และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้นำความเสี่ยงที่มีค่าการประเมินสูงที่สุดสามลำดับแรกมาดำเนินการลด ควบคุม หรือป้องกัน ด้วยมาตรการ วิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการดำเนินงานในลักษณะต่อเนื่อง โดยเป็นการต่อยอดพัฒนางาน (เดิม) และขยายผลการดเนินงานจัดการงานที่มีความเสี่ยงสูง (เพิ่มเติม) โดยมุ่งหวังให้มีการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลาการในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แบ่งการดำเนินงานเป็น ๒ ส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วนแรก ต่อยอดพัฒนางาน (เดิม) ที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา และขยายผลการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูง (เพิ่มเติม) ส่วนที่สอง นำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางสำหรับการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง เวียนทราบและถือปฏิบัติในหน่วยงานโดยทั่วกัน

22010000/22010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม มีสภาพการทำงานที่ปลอดโรค ปลอดภัยจากการทำงานและส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยงานมีการดำเนินงานและพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยเพื่อการจัดการงานที่มีความเสี่ยงสูงให้มีสภาพที่สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงานของบุคลากรในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-19)

100.00

19/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม เสนอหัวหน้าหน่วยงาน และรวบรวมหลักฐานประกอบการดำเนินการรายงานต่อสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-31)

95.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. นำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ งานขับรถยนต์ งานจัดทำเอกสารและงานทำความสะอาดสถานที่ และจัดเก็บมูลฝอย เผยแพร่และรณรงค์ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ 2. ดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานหรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ประเมินผลการนำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ไปปฏิบัติเพื่อจัดทำรายงานต่อผู้บริหารต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-22)

80.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. นำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานขับรถยนต์ งานจัดทำเอกสารและงานทำความสะอาดสถานที่ เผยแพร่และรณรงค์ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ 2. ประเมินผลการนำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ไปปฏิบัติเพื่อจัดทำรายงานต่อผู้บริหารต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน และบางขั้นตอนไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน และบางขั้นตอนไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ ต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนแผนบางขั้นตอน

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...๑. นำผลการประเมินมาปรับปรุงข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงาน ประกอบด้วยงานในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การใช้รถยนต์ราชการ งานจัดทำเอกสาร และงานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย ๒. เวียนแจ้งข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงาน คือ งานในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การใช้รถยนต์ราชการ งานจัดทำเอกสาร และงานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย ให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-23)

65.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...๑. นำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อมและรณรงค์ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ประกอบด้วยงานในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ งานขับรถยนต์ งานจัดทำเอกสารและงานทำความสะอาดสถานที่ ๒. ประเมินผลการนำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ไปปฏิบัติแล้วนำผลการประเมินมาทำการปรับปรุงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ เพื่อทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...๑. ประสานสำนักอนามัยเข้าทำการตรวจวัดแสงสว่าง ความร้อน ในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน ๒. จัดทำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อมและรณรงค์ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ประกอบด้วยงานในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ งานขับรถยนต์ งานจัดทำเอกสารและงานทำความสะอาดสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อมในเรื่อง ๑. การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก Office Syndrome รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงาน ๒. ความรู้เกี่ยวกับงานขับรถยนต์ ๓. ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-29)

35.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ได้ แก่ ความปลอดภัยในการ ทำงานในโรงงานผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจาก Office Syndrome ความรู้เกี่ยวกับงานขับรถยนต์ และความรู้เกี่ยวกับงาน ทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...๑ จัดทำโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยงานในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การใช้รถยนต์ราชการ งานจัดทำเอกสาร และงานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย ๒ รายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ ๑ ๓ สรุปผลการคัดเลือกงาน พร้อมสำเนาโครงการฯ นำมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ เสนอผู้อำนวยการสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-22)

20.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...๑ นำงานของสำนักสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ การทำงานในโรงงาน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ งานตรวจวัดควันดำ และงานตัดแต่งไม้สูง มาทบทวนและประเมินผล เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒ ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานของสำนักสิ่งแวดล้อม แล้วคัดเลือกงานอื่นที่มีความเสี่ยงสูงและยังไม่ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงมาก่อนเลย เพื่อนำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน จำนวน ๓ งาน ๓ นำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (การใช้รถยนต์) เวียนแจ้งและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4006

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4006

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0980

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **