ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง (60+Earth Hour) เพื่อลดโลกร้อน : 22000000-4008

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะเมืองหลวงที่เป็นศูนย์รวมความเจริญในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้มีปริมาณการใช้พลังงานและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในการจัดการพลังงานต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จำเป็นที่ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนในกรุงเทพฯ ซึ่งมีส่วนในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนจากการใช้พลังงาน และการดำเนินชีวิตที่มีส่วนในการก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุส่งผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน อีกทั้ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับองค์กร WWF (World Wildlife Fund) กำหนดจัดกิจกรรม 60+ Earth Hour ในวันเสาร์สุดท้ายในเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนดังนั้น สำนักสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ตั้งแต่ปี 2550 มาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 กำหนดจัดโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน วันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 2563 พร้อมกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ด้วยการจัดกิจกรรมปิดไฟที่ไม่จำเป็น ในเวลา 20.30 - 21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

22010000/22010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน พร้อมกับเมืองใหญ่ทั่วโลกในเดือนมีนาคม 2563 เวลา 20.30 -21.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของทุกประเทศ 2. เพื่อสานต่อโครงการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชนอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก 3. เพื่อขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนให้มีจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียว ที่จะช่วยกันป้องกันบรรเทาสาเหตุที่จะนำไปสู่วิกฤตการณ์อันเกิดจากภาวะโลกร้อนในอนาคต

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 2563 ใน 6 พื้นที่ ประกอบด้วย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (พระบรมมหาราชวัง) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) เสาชิงช้า สะพานพระราม 8 หรือสถานที่ตามที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดให้ในภายหลัง 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ตามวันเวลาการจัดกิจกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ 3. การจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว สามารถลดกระแสไฟฟ้าและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพิ่มขึ้น และนำไปสู่การลดใช้พลังงานด้วยวิธีอื่น ๆ ต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : จัดประชุมการจัดกิจกรรมวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยมีนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธาน เนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดการแถลงข่าว ได้ ซึ่งได้กำหนดจัดในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ได้ ส่วนการจัดกิจกรรมปิดไฟ ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ณ บริเวณลานสแควร์ A-B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน งดการจัดกิจกรรมแบบรวมมวลชน โดยเปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรมแบบ Virtual Event ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ และสื่อสังคมออนไลน์ และเน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ และสื่อสังคมออนไลน์ ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม จากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผลการปิดไฟในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ 2,482 เมกกะวัตต์ เท่ากับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,219 ตัน/คาร์บอนไดออกไซด์ และคิดเป็นมูลค่า 10.15 ล้านบาท

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-27)

100.00

27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-07-23)

97.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-26)

95.00

2020-6-26 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :COVID-19

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-26)

90.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :COVID-19

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-24)

85.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแบบ Virtual event เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 20.30 - 21.30 น. โดยในปีนี้กรุงเทพมหานครรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนประชาชนทุกภาคส่วนลดใช้พลังงานภายในบ้าน อาคาร และสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบ่ายของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 หรือ COVID-19 ผลการรณรงค์สามารถลดความต้องการใช้ไฟฟ้าลงได้ 2,482 เมกะวัตต์ ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,219 ตัน และคิดเป็นมูลค่า 10,152,362 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-03-23)

51.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดแถลงข่าวในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงสั่งด้วยวาจาให้งดการจัดแถลงข่าวดังกล่าว เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ จึงงดจัดกิจกรรมที่เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน แต่จะจัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2020) แบบ Virtual Event และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศทั่วโลกและมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ยกระดับการเตือนภัยการระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากโรคระบาด (Epidemic) เป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก (Pandemic) ซึ่งถือเป็นเกณฑ์สูงสุดขององค์การอนามัยโลก ในการเติอนภัยโรคระบาด ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 และรัฐบาลได้ประกาศแจ้งขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดงานแถลงข่าวในวันที่พุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

2020-1-27 : ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 74/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 และได้จัดประชุมหน่วยงานเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาจ้าง และเตรียมจัดการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : ดำเนินการอนุมัติโครงการ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 และจัดทำ TOR อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศหาผู้เสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4008

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4008

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0972

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้เพิ่มขึ้นจากโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4.7200

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4.7200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.50

100 / 100
4
4.72

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **